โพสต์ล่าสุด

  • สัมภาษณ์ ป้าป้อม ป้าหน่อย พูดถึง City Farm Market โฉมใหม่ที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคในเมือง สู้กับวิกฤติโควิด – 19 และพาชมแหล่งผลิตอาหารของหนึ่งในกลุ่มเกษตรรายย่อยของเครือข่าย City Farm Market ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง” ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายผักสดรวมทั้งสินค้าอื่นๆจากชาวบ้านในชุมชนอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวนหลายสิบครัวเรือน ให้แก่ผู้บริโภคใน City Farm Market CITY FARM MARKET นวัตกรรมที่เกิดขึ้นช่วงโควิด-19 เชื่อมเกษตรกร…

  • โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้สำนักสร้างสรรค์โอกาส ขอเชิญกลุ่มบุคคล ชุมชน โรงงาน หรือองค์กรที่ดูแลกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง อาทิ กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนรายได้น้อย คนตกงาน เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ ชุมชนผู้ลี้ภัย ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รายได้ อาชีพ และการเข้าถึงอาหาร จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งข้อเสนอโครงการย่อย เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารด้วยเกษตรในเมือง จำนวน 30 โครงการ โครงการสวนผักคนเมือง เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง was last modified:…

Events