Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แนะนำโครงการ

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ตั้งแต่เมษายนปี 2553–ปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆ ในประเทศต่อไป

เราทำอะไรบ้าง

1. สนับสนุนทุนโครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท เพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม และสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาต่างๆ อาทิ ประเด็นสวนผักกับความมั่นคงทางอาหาร สวนผักกับการบำบัดเยียวยา สวนผักกับการการสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสังคม และสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการสนับสนุนทุนในแต่ละปี สามารถติดตามได้ใน www.thaicityfarm.com

2. สนับสนุนศูนย์อบรมจำนวน 6 ศูนย์ และหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 2 หน่วย โดยมีหน่วยอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการทำเกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองด้านต่างๆแก่ชุมชนที่สนใจ และหน่วยอบรมเคลื่อนที่กองคาราวาน Truck Farm ที่มุ่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

3. พัฒนาข้อมูล งานวิชาการเกษตรในเมือง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

4. จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร สมาชิกในโครงการสวนผักคนเมือง และเครือข่ายทำงาน ทั้งในเรื่องเทคนิคความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เมืองกำลังเผชิญ และการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับสังคม

5. ผลิตสื่อความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

  • จัดประกวดต่างๆ เช่นนวัตกรรมสวนผัก ประกวดสวนผักปลูกชีวิต : Growing in (edible) Garden  ประกวดภาพถ่าย Let’s Grow ประกวดเมนูอาหารปรุงด้วยรัก จากผักที่ปลูกเอง เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลให้คนเมืองปลูกผักสวนครัวมากขึ้น
  • จัดกิจกรรมทัวร์สวนผัก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำสวนผักคนเมือง ในพื้นที่จริงทั้งด้านเทคนิค และการเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักกับมิติต่างๆ
  • จัดงานเสวนา จัดนิทรรศการ รวมถึงลานกิจกรรมต่างๆ ในงานรณรงค์เผยแพร่ประจำปี เช่น งานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท งานกรีนแฟร์ งานเสวนาเกษตรในเมือง หรืองานเทศกาลสวนผักคนเมือง เป็นต้น
  • ทำสื่อรูปแบบต่างๆเช่น หนังสือ แผ่นพับ แผ่นซีดี รวมถึงใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเวปไซต์ และเฟสบุ๊ค เพื่อรณรงค์เผยแพร่แนวคิดและความรู้เรื่องการทำเกษตรในเมือง และบทบาทของเกษตรในเมืองกับการพัฒนาคน และพัฒนาเมือง