Home AuthorsAll posts by itsme.tact@gmail.com
Author

itsme.tact@gmail.com

“เกษตรกรรมฟื้นฟูให้คำตอบในการแก้ใขวิกฤตดิน วิกฤตอาหาร วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตประชาธิปไตย” Dr. Vandana Shiva ผู้ร่วมก่อตั้ง Regeneration International เกษตรกรรมฟื้นฟูและการจัดการปศุสัตว์แบบองค์รวมเป็นอีกก้าวที่สำคัญของอาหารและการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษ ปุ๋ย กากตะกอนน้ำเสีย เมล็ด GMO และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไป แต่ยังช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน การกักเก็บน้ำ การกักเก็บคาร์บอน และ การดำรงชีวิตในชนบทอีกด้วย การฟื้นฟูได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในวงการอาหารธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ในเวลาเดียวกัน นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของการทำเกษตรอินทรีย์และการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตร และการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศส่วนเกินในดินและภูมิประเทศทางการเกษตร ภายในองค์กร Regeneration International เอง…

หลังจากมีผู้คนมากมาย เชียร์ให้โครงการเปิดบริการให้คำปรึกษาการทำเกษตรในเมืองเราเตรียมการมาพักหนึ่งและสัปดาห์นี้เราพร้อมทดลองเปิดให้บริการสวนผักคนเมืองคลินิก ชวนมาร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยเกษตรในเมืองกันนะคะทุกปัญหา เราจะช่วยหาคำตอบ!!!!! อยากปลูกผักไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? ปรุงดินอย่างไรให้ผักงอกงาม ? ปลูกผักไม่โต ผักไม่งาม แคระแกลน แก้ไขอย่างไร ? แมลงศัตรูพืช โรคพืช ป้องกันอย่างไร ? และอื่นๆ อีกมากมาย โดย – อาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์ แสงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง – หัวหน้าปุ้ย วรางคนางค์ นิ้มหัตถา…

บริการให้คำปรึกษา แนะวิธีการ และแก้ไขปัญหาการปลูกผักในเมือง🎯วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 17.00 – 18.30 น. ผ่านระบบ Zoom เท่านั้น‼️

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อความสมบูรณ์เติบโตของประชากรโลก และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งอาหารไว้ วันอาหารโลก (World Food Day) ก่อตั้งมาแล้วกว่า 76 ปี โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

ช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลฝนฟ้ากระหน่ำจากมรสุมที่พัดผ่านมาเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้ปริมาณน้ำฝนอาจคาดการณ์ได้ยากกว่าปกติสักหน่อยจึงทำให้มีน้ำท่วมหลายจังหวัดในประเทศ

เวลาพูดถึงการพัฒนาเมือง คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยมองข้ามเรื่องอาหาร ซึ่งแท้จริงแล้วอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต จะว่าไป บางทีอาจเป็นเพราะคนไทย ได้รับการปลูกฝังมานานว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ์” ทว่า หลายคนยังไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การลดน้อยลงของพื้นที่เกษตรกรรม อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงการเร่งใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งล้วนนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น และผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นแน่นอน . บทบาทของเกษตรในเมือง เกิดขึ้นในสังคมไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ผ่านการปลูกผักในเมืองหรือสวนผักคนเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้านอาหารของคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มให้เกิดการปลูกผักในเมือง…

ชุมชนสินทรัพย์มั่นคง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรม  ที่เกิดจากรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนบางสำราญ ที่ถูกไล่รื้อจากพื้นที่ธนารักษ์ จึงรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในปี 2549  มีสมาชิก 107  หลังคาเรือน  ในที่ดินที่สมาชิกรวมกันซื้อที่ 5 ไร่ในนามสหกรณ์  ที่ต้องการ “สร้างบ้านให้มากกว่าคำว่าบ้าน”  และในช่วงวิกฤตโควิด-19 สมาชิกในชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่รุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นพนักงานโรงงาน  แม่ค้า รับจ้างรายวัน มาตรการปิดเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพของคนในชุมชน ขาดรายได้ แต่ภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น เพราะสมาชิกยังมีภาระในการชำระค่าที่ดินและค่าบ้าน ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้ทดลองปลูกผักสวนครัวกันกับสมาชิก…

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว…

ช่วงกรุงเทพฯ Lockdown เป็นช่วงที่เราภูมิใจที่สุดที่เราปลูกผักกินเอง คิดถูกที่ดำเนินชีวิตแบบนี้ ชอบและรักที่จะทำแบบนี้ สถานการณ์นี้ไม่มีใครคาดคิด ไม่คิดว่าจะต้องออกไปซื้อข้าวของตุนเสบียงอาหารของแห้งต่างๆ พอมานั่งดูทุกอย่างตุนได้หมดยกเว้นผัก ไม่มีใครซื้อผักสดตุนไว้ได้นานๆ ไม่นับรวมแปรรูปแช่แข็ง บทเรียนครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าที่เราปลูกเราทำอาจจะเล็กๆน้อยๆ แต่พอถึงเวลาจำเป็นเช่นนี้ เรากลับอยู่ได้อย่างสบาย มีสติ กินของที่เราปลูกได้แบบไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปซื้อที่ไหน จะเก็บยังไงให้ได้นานที่สุด เพราะเมื่อไหร่ที่จะกินก็เดินไปตัดไปเก็บมาทำ วันนี้นกเลยอยากจะนำเสนอเมนูสามัญประจำบ้านเราที่เหมาะเหลือเกินกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะ เป็นเมนูที่ทำบ่อยมากๆ นั่นก็คือ “ผัดถั่วงอกหมูสันใน ” ที่บอกว่าทำบ่อยเนื่องจากนาน่าลูกสาวนกชอบกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลมากกกกกกค่ะ ในครัวเลยจะต้องมีถั่วเขียวติดไว้ตลอด ทุกครั้งที่แช่ถั่วเขียวนกก็จะแช่ครึ่งหนึ่งทำถั่วเขียวต้มน้ำตาล ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะแช่เพื่อเพาะถั่วงอก ทีนี้พอเพาะถั่วงอกบ่อยเลยกลายเป็นต้องเพาะต้นกุ่ยช่ายคู่กันไปด้วยค่ะ 🙂 มาดูวัตถุดิบที่เราทำเองได้แถมไม่ต้องกังวลกับการประกาศ Lockdown…

เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะวิธีการ และแก้ไขปัญหาการปลูกผักในเมือง . Byอาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์  แสงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง หัวหน้าปุ้ย วรางคนางค์  นิ้มหัตถา โครงการสวนผักคนเมือง** พร้อมแขกรับเชิญพิเศษจากเครือข่ายสวนผักคนเมือง ** สวนผักคนเมืองคลินิก เปิดบริการแล้วจ้า !!! was last modified: September 15th, 2021 by itsme.tact@gmail.com