โครงการสวนผักคนเมือง: ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ตั้งแต่เมษายนปี 2553 – ปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆในประเทศต่อไป


เราทำอะไรบ้าง

    1.สนับสนุนทุนโครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 40,000บาท เพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม และสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาต่างๆ อาทิ ประเด็นสวนผักกับความมั่นคงทางอาหาร สวนผักกับการบำบัดเยียวยา สวนผักกับการการสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสังคม และสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รายละเอียดการสนับสนุนทุนในแต่ละปี สามารถติดตามได้ใน www.thaicityfarm.com

 


    2. สนับสนุนศูนย์อบรมจำนวน 6 ศูนย์ และหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 2 หน่วย  โดยมีหน่วยอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการทำเกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองด้านต่างๆแก่ชุมชนที่สนใจ และหน่วยอบรมเคลื่อนที่กองคาราวาน Truck Farm ที่มุ่งจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

 


     3. พัฒนาข้อมูล งานวิชาการเกษตรในเมือง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

     4 .จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร สมาชิกในโครงการสวนผักคนเมือง  และเครือข่ายทำงาน ทั้งในเรื่องเทคนิคความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เมืองกำลังเผชิญ และการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับสังคม          

      5. ผลิตสื่อความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆอาทิ

           - จัดประกวดต่างๆ เช่นนวัตกรรมสวนผัก  ประกวดสวนผักปลูกชีวิต:Growing in (edible) Garden  ประกวดภาพถ่ายLet’s Grow  ประกวดเมนูอาหารปรุงด้วยรัก จากผักที่ปลูกเอง  เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลให้คนเมืองปลูกผักสวนครัวมากขึ้น

           - จัดกิจกรรมทัวร์สวนผัก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำสวนผักคนเมือง ในพื้นที่จริงทั้งด้านเทคนิค และการเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักกับมิติต่างๆ


           -  จัดงานเสวนา  จัดนิทรรศการ รวมถึงลานกิจกรรมต่างๆ ในงานรณรงค์เผยแพร่ประจำปี เช่น งานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท งานกรีนแฟร์ งานเสวนาเกษตรในเมือง หรืองานเทศกาลสวนผักคนเมือง เป็นต้น


            -  ทำสื่อรูปแบบต่างๆเช่น หนังสือ แผ่นพับ แผ่นซีดี รวมถึงใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเวปไซต์ และเฟสบุ๊ค เพื่อรณรงค์เผยแพร่แนวคิดและความรู้เรื่องการทำเกษตรในเมือง และบทบาทของเกษตรในเมืองกับการพัฒนาคน และพัฒนาเมือง

              


ติดต่อสอบถามและติดตามข่าวสารโครงการสวนผักคนเมืองได้ที่

โครงการสวนผักคนเมือง

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

912 งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7 อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทร 02-591-1195-6 โทรสาร 02-002-8128

www.thaicityfarm.com, www.facebook.com/thaicityfarm

cityfarm2010@hotmail.com

 

 

 

 อ่าน 3105 ส่งต่อให้เพื่อน Pinttingโครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber