แนวทางข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง

(ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 –พฤศจิกายน 2556)

1. กรอบความคิด

โครงการสวนผักคนเมือง เป็นโครงการที่ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชน ที่เน้นสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและการแบ่งปันภายในกลุ่ม/ชุมชนเป็นหลัก การเสริมสร้างการเรียนรู้ รณรงค์เผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมสู่สาธารณะ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพื่อให้เกิดพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง สร้างความคิดเรื่องการพึ่งตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 – กรกฎาคม 2555 โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา คณะทำงานกินเปลี่ยนโลก และชมรมเกษตรในเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ผ่านมาโครงการสวนผักคนเมืองได้สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษสำหรับกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชนในรูปแบบโครงการขนาดเล็ก จำนวน 96 โครงการ จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองสามารถผลักดันให้เกิดคน /กลุ่มคน หรือชุมชนที่หันมาสนใจรวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและแบ่งปันกันในกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการรับประทานผักปลอดภัยที่มีพื้นที่รูปธรรมให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ยังสามารถสร้างและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและสอดรับกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่ เชื่อมโยงกับการปรับตัวของคนเมืองต่อวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นยังสามารถขยายผลและเชื่อมโยงการปลูกผักเข้ากับมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม พบว่า การทำสวนผักคนเมืองสามารถสร้างให้เกิดเรื่องราวของความสัมพันธ์ การช่วยเหลือ แบ่งปันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นในสังคมเมือง และสังคม Social networkช่วยลดความขัดแย้ง/ความรุนแรงระหว่างเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่ ปลูกผัก ปลูกความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีของคนให้มากยิ่งขึ้น มิติด้านเศรษฐกิจ สวนผักสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเสริมรายได้ในกรณีที่มีผลผลิตเหลือมากเกินกว่าบริโภคและแบ่งปัน  มิติสิ่งแวดล้อม พบว่า ใช้พื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างว่างเปล่า บางแห่งเป็นที่ทิ้งขยะ หรือเป็นแหล่งมั่วสุม มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผัก กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในเมือง การจัดการทรัพยากรเหลือใช้ในท้องถิ่น ตลอดจน  มีการนำขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาและสนับสนุนการทำเกษตรในเมืองให้ขยายพื้นที่รูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มต่างๆ ที่สนใจอย่างทั่วถึง และการยกระดับเชื่อมโยงสวนผักเข้ากับระบบของชุมชนในเมือง หนุนเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาสวนผักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย พร้อมทั้งการเป็นพื้นที่แห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวและการเรียนรู้ของคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเชิญกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมกันพัฒนางาน “สวนผักคนเมือง” ให้มีรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้เพิ่มยิ่งมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนจำนวน 30 โครงการ

 

 2.วัตถุประสงค์การสนับสนุน

                2.1 เพื่อขยายพื้นที่โครงการสวนผักคนเมือง ที่มีกลุ่มคน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ รวมตัวกัน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวแบบไม่ใช้สารเคมีไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันในชุมชน หรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

                2.2 สนับสนุนและสร้างให้เกิดรูปแบบ และนวัตกรรมการทำเกษตรในเมือง เกิดพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรในเมืองกับการพึ่งตนเองด้านอาหาร, เกษตรในเมืองกับการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต, เกษตรในเมืองกับการดูแลรักษาสุขภาพ, เกษตรในเมืองกับการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน, เกษตรในเมืองกับการจัดการของเสีย,เกษตรในเมืองกับการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                2.3 เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเมือง ตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่ายคนปลูกผักอันนำไปสู่การยกระดับความคิด และเกิดพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต

 

3. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน

                3.1 เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจและอยากปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานและแบ่งปันในกลุ่ม/ชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการปลูกผักเข้ากับมิติอื่นๆ อย่างน้อย 5 คนขึ้นไปมาร่วมกันปลูกผักในพื้นที่ของกลุ่ม ชุมชน หรือเป็นโรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

                3.2 ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มในการดำเนินโครงการ(โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกผักและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 18 เดือนขึ้นไป)สมาชิกในโครงการต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการ  การทำแปลง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแบ่งปันผลผลิต และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ

                3.3 โครงการมีทิศทางหรือเป้าหมายของการปลูกผักการดำเนินงานที่มากกว่าการปลูกผักเพื่อบริโภคและการแบ่งปันในกลุ่ม แต่มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดรูปแบบ นวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆที่เมืองกำลังเผชิญ หรือการเชื่อมโยงการปลูกผักไปยังมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลูกผักกับการพึ่งตนเองด้านอาหาร, ปลูกผักกับการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต, ปลูกผักกับการดูแลรักษาสุขภาพ, ปลูกผักกับการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน, ปลูกผักกับการจัดการของเสีย, ปลูกผักกับการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของคนเมือง อันจะนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

               3.4 โครงการจะต้องดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีใดๆพร้อมทั้งมีการปลูกผักหลากหลายตั้งแต่10 ชนิดขึ้นไปและเน้นส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้

             3.5 เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม

             3.6 ลักษณะของโครงการที่เสนอเป็นโครงการที่มีเป้าหมายและรายละเอียดในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถประเมินภาพความเป็นไปได้และผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้ การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายกับเพื่อนสมาชิกโครงการอื่นๆ

 

 4. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

                4.1 กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เสนอโครงการ ต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานเป็นกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป

                4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกโครงการต้องอาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ และมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงได้

                4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่มูลนิธิฯ กำหนดได้

                4.4 ผู้เสนอโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้เคยได้รับทุนจากโครงการสวนผักคนเมืองมาก่อน

                4.5 ผู้เสนอโครงการและสมาชิกโครงการ ต้องมีความพร้อมและยอมรับในการดำเนินโครงการภายใต้ข้อกำหนด กติกาของแหล่งทุน

 

5. ทุนสนับสนุน

                5.1 สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่ผ่านการพิจารณาโครงการละไม่เกิน 35,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ

                5.2 มีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ทางโครงการสวนผักคนเมืองไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นการสร้างถาวรวัตถุ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ

                5.3 สนับสนุนเฉพาะการปลูกผักปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมการทำเกษตรในเมืองแบบไม่ใช้สารเคมี

5.4 มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน (ระหว่างธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556)

 

6. เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ

                6.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการตามที่กำหนด

                6.2 มีรายละเอียดของโครงการชัดเจน และครบถ้วนตามหัวข้อในแบบเสนอโครงการของโครงการสวนผักคนเมือง และสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน

                6.3 มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

                6.4 มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน และต่อเนื่องเมื่อโครงการสิ้นสุดลง

 

 7.ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและการพิจารณา

                7.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2555 โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

                                 1) โครงการสวนผักคนเมือง  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000(วงเล็บมุมซอง “ส่งข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง”

                                 2) ทางอีเมล์ cityfarm2010@hotmail.com หรือcityfarm2010@gmail.comและแจ้งมายังโทรศัพท์ หมายเลข 02-5911195-6

                7.2 ทางผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง ดำเนินการประสานสอบถามข้อมูลหรือลงพื้นที่ของโครงการ ช่วยพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับส่งให้กรรมการพิจารณา

                7.3 ส่งข้อเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณาเป็นรอบๆ (เรียงตามลำดับของการส่งข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการที่เข้ามาก่อนมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน)

                7.4 ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนโครงการพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งทางโครงการจะกำหนดวันประกาศผลการพิจารณาอีกครั้ง

 

8.ข้อควรคำนึงถึง

                8.1 กรุณากรอกข้อมูล รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน

                8.2 กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปถ่ายให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

                8.3 หากมีข้อสงสัย หรือ ติดขัดประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  โครงการสวนผักคนเมือง  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ. นนทบุรี  11000ทางอีเมล์ cityfarm2010@hotmail.com หรือ cityfarm2010@gmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 02-5911195-6

 สนับสนุนทุนโดย


ดาวน์โหลด เเนวทางการเสนอโครงการ 

ดาวน์โหลด เเบบฟอร์มเสนอโครงการ

    
 | วันที่ 05/10/2555

อ่าน 2122


 ชวนมาร่วมงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง
 พบกับสวนผักคนเมืองในงานมหกรรมสมุนไพรเเห่งชาติ
 รับสมัครเพื่อนร่วมงาน
 เติมพลังนัก(หัด)ปลูกผัก
 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่1 ในการประกวดไอเดีย "ปลูกเมือง ปลูกชีวิต"


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber