วิจัยพบหลักสูตรเเละกิจกรรมในโรงเรียนช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเด็ก


                ดังที่ทราบกันดีว่า หลายคน หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องเด็กอ้วน กันมาก ในสหรัฐอเมริกา พบว่า 18 % ของเด็กอายุ 12-19 ปี เป็นโรคอ้วน ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งกับอาหารที่เด็กเลือกกินเอง และอาหารที่โรงเรียน ด้วยตระหนักถึงปัญหานี้ หลายโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาจึงพยายามเปลี่ยนแปลงอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้างการเพิ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ลดอาหารที่มีไขมันสูง ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก อย่างไรก็ตาม เขาพบว่าการเปลี่ยนอาหารกลางวันเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรของโรงเรียนนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไม่มากนัก

                ด้วยเหตุนี้ จึงมีโรงเรียนในเขต The Berkeley Unified School District ริเริ่มที่จะเชื่อมทั้งเรื่องเด็ก เรื่องอาหาร และเรื่องทางวิชาการเข้าด้วยกัน โดยมีการออกนโยบายให้โรงเรียนมีหลักสูตรหลักที่เชื่อมโยงเรื่องของการกิน การทำสวนผัก และการเรียนรู้เรื่องคุณค่าทางโภชนาการอาหารให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เรียกว่าเป็นโครงการ The School Lunch Initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมศักยภาพให้เด็กสามารถเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งทำให้เด็กๆตระหนักถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงของเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพกับครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมด้วย


          มีกิจกรรมและการเรียนรู้หลักๆที่แต่ละโรงเรียนที่ร่วมโครงการมทำก็คือ

         -มีสวนผักโรงเรียนที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก เรียนรู้เรื่องที่มาของอาหารจากแปลงผัก มาถึงโต๊ะอาหาร

        - มีการเรียนเรื่องการปรุงอาหาร โดยเน้นการใช้ผักจากแปลง

         -  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการเรื่องสวนผัก เรื่องอาหาร วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ

        -  มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันที่ดีและมีคุณภาพให้เด็กๆ โดยเน้นนำผักที่ปลอดภัยจากสารพิษทั้งที่ปลูกเองในแปลง และจากชุมชนรอบข้างมาทำอาหาร เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ถึงรสชาติอาหารที่แท้จริง

        -  มีการจัดบรรยากาศของที่รับประทานอาหารให้น่านั่ง รู้สึกผ่อนคลาย


         จากการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลโครงการนี้ โดยการศึกษาเน้นไปที่เด็กชั้นประถม และศึกษาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เขาพบว่า

         - เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้มีความรู้เรื่องโภชนาการ และมีความรู้เรื่องการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

         - เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น

         - เด็กนักเรียนชอบและกินผัก ผลไม้มากขึ้นทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน

          - เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่เป็นบวกในการกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ และเห็นด้วยว่าอาหารที่ผลิตแบบปลอดภัย และตามฤดูกาลอร่อย และการเลือกกินอาหารเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

            อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เขาค้นพบคือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญเรื่องการทำสวนผัก และการทำอาหารมากเป็นพิเศษ คือมีเจ้าหน้าที่หรือคุณครูที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนั้น มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการกินที่ดีและมากกว่าโรงเรียนที่เพียงแค่มีสวนผักให้เด็กเรียนหรือทำกิจกรรมเป็นครั้งคราวเท่านั้น

            ไม่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเท่านั้น ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำสวนผักในโรงเรียนที่มีต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กด้านอื่นๆ  เช่น งานวิจัยของNational Foundation for Educational Research (NFER)ที่พบความเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็ก ที่ร่วมทำโครงการสวนผักในเรียน ว่า

o       เด็กตระหนักและเข้าใจเรื่องที่มาของอาหาร และฤดูกาลของอาหารมากขึ้น

o      เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

o      เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะทางกาย และการเคลื่อนไหวมากขึ้น

o      เด็กมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น

o      เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

o      เด็กมีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบมากขึ้น


             อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเรื่องนี้ และการทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ และต่อเนื่องในระยะยาวนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนระดับนโยบาย รวมถึงองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้อง มาช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ช่วยกันพัฒนาทักษะความรู้ ช่วยกันขับเคลื่อน ตลอดจนช่วยสนับสนุนทุนบางส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การตั้งใจ และลงทุนช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ ไม่เพียงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเด็กเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆที่พวกเขาจะมีต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ รวมถึงโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน

              ใครสนใจเรียนรู้เรื่องการทำสวนผักกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก หรืออยากพาเด็กๆมาร่วมทำกิจกรรม เชิญชวนให้มาเที่ยวลานสวนผักคนเมืองในงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 ที่อิมเเพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 8 นะคะ


 

ขอบคุณรูปภาพเเละเรื่องราวจาก

http://www.schoollunchinitiative.org/about.html

http://www.berkeleyside.com


 | วันที่ 06/06/2557

อ่าน 607


 The Garden City : ประสบการณ์เกษตรในเมืองที่เลทซ์เวิร์ท ประเทศอังกฤษ
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: ตอน โรซาริโอ้ (อาเจนตินา)
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: ตอนที่ 1 - ฮาวาน่า (คิวบา)
 ดาดฟ้าโรงพยาบาล แหล่งอาหารปลอดภัยของผู้ป่วย
 Farm-to-Hospital


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber