โครงการสวนผักรับผู้ร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

1.    ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1.        วางแผน ออกแบบการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และแผนการใช้งบประมาณในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปเป้าหมายของโครงการ

2.       ประสานงานระหว่างโครงการ แหล่งทุน โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.       ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนของโครงการ ตลอดจนออกแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการฯ

4.       จัดระบบข้อมูล เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์-ประเมินผลโครงการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารรายงาน  สรุปการดำเนินงานและนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ

5.       สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-          วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารโครงการ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

-          มีความสามารถในการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

-          มีความสามารถเขียนรายงาน และนำเสนองาน

-          มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

-          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

-          สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมและอบรม

 หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1.        คิดวางแผน และประสานงานการจัดนิทรรศการ เวทีเสวนา และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

2.       จัดกิจกรรม จัดอบรม และเวทีพูดคุย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-         สามารถคิด วางแผน และออกแบบกิจกรรมรณรงค์ต่างๆได้

-         มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-         มีความคิดสร้างสรรค์

-         มีความสามารถในการเป็นวิทยากร

หากมีความสนใจเรื่องเกษตรในเมือง หรือมีทักษะด้านการออกแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 912 งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

ดูรายละเอียดของโครงการสวนผักคนเมืองที่www.thaicityfarm.com , www.facebook.com/thaicityfarm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-591-1195-6


 | วันที่ 09/06/2557

อ่าน 607


 เชิญส่งข้อเสนอโครงการ ร่วมปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
 ชวนมาร่วมงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง
 กิจกรรมดีๆครบรอบปีใส่ใจ
 ชวนมาร่วมกิจกรรม Mandalas Garden Therapy ในลานสวนผักคนเมือง
 ชวนครู อาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัตการการออกเเบบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กกับสวนผักเเละวิถีการกินอยู่


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber