แนวทางข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2557  -  ตุลาคม 2558) 

1.  กรอบความคิด

โครงการสวนผักคนเมือง เป็นการดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ชมรมเกษตรในเมืองและศูนย์อบรม ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)นับแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งในมิติความปลอดภัยด้านอาหาร การพึ่งตนเองด้านอาหาร มิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมืองจากการ ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆในเมือง คนปลูกผักในเมืองมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่น คงทางอาหาร มีส่วนร่วมพัฒนาระบบอาหารทางเลือกและวิถีชีวิตทางเลือกของคนเมือง ตลอดจนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายของเมือง เพื่อให้เกิดพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆในประเทศต่อไป

ที่ผ่านมาโครงการสวนผักคนเมือง ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวแบบไม่ใช้สารเคมี การเสริมสร้างการเรียนรู้ รณรงค์เผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมสู่สาธารณะ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพื่อให้เกิดพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวิถี ชีวิตคนเมือง สร้างความคิดเรื่องการพึ่งตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างรูปธรรมของพื้นที่ผ่านการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก จำนวน 124 โครงการ จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้ผลักดันให้เกิดคนและกลุ่มคนที่หันมาสนใจรวมกลุ่มกัน ปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆไว้บริโภคและแบ่งปันกัน เกิดพื้นที่อาหารปลอดภัยและยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมืองให้เห็น เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนั้น สวนผักคนเมืองยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆของวิถีชีวิตและ เมืองอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม พบว่า การปลูกผักเป็นการปลูกความสัมพันธ์ สร้างพื้นที่ของการพบปะ พูดคุย การแบ่งปันและเกื้อกูลกันระหว่างคนในกลุ่ม/ชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ การปลูกผักสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บางกลุ่มสามารถออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การปลูกผักช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวกินได้ในเมืองจำนวนมากและยังช่วยฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นผ่านการจัดการขยะหมุนเวียนมาใช้ในแปลงผัก การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่อาหาร พื้นที่พักผ่อนของคนเมืองตลอดจนพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ช่วยลดความร้อนใน เมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย มิติด้านสุขภาพ พบว่า นอกจากสวนผักจะสามารถช่วยให้เข้าถึงการบริโภคผักที่สะอาดปลอดภัยดีกับสุขภาพ และช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว สวนผักหรือกิจกรรมการปลูกผักช่วยพัฒนาด้านจิตใจได้อย่างมาก จากการดำเนินงานของโครงการต้นแบบสวนผักบำบัด ค้นพบว่า การปลูกผักมีผลช่วยบำบัดใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด รวมถึงความกลัว และความโกรธได้ ทั้งจากการได้เห็นธรรมชาติสีเขียว การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ซึ่งต้นแบบสวนผักบำบัดนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น สวนผักคนเมืองยังมีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรอีกด้วย เรื่องราวของคนปลูกผักในเมืองที่ผ่านมาจึงไม่ได้แค่ผัก แต่เป็นเรื่องราวการปลูกผักที่ได้ “มากกว่าผัก”

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการยกระดับและพัฒนารูปธรรมที่ เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของเมืองและคนในเมือง ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมืองและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆในเมือง ที่ไม่จำกัดอยู่แค่งานอดิเรก ความสวยงาม หรืออาหารปลอดภัยเท่านั้นแต่มุ่งไปสู่การยกระดับความคิดและสร้างความตระหนัก ของคนปลูกผัก ขยายแนวคิดการผนวกการปลูกผักและการพึ่งตนเองในเมืองให้อยู่ในวิถีชีวิตมาก ขึ้นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และองค์กร คนปลูกผักเห็นความสำคัญของเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆและมีส่วน ร่วมพัฒนาระบบอาหารทางเลือกและวิถีชีวิตทางเลือกของคนเมือง ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนของระดับนโยบาย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเชิญกลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมกันพัฒนางาน “สวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต”ให้มีรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนจำนวน 30 โครงการ

2.วัตถุประสงค์การสนับสนุน

    2.1 สนับสนุนและสร้างให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับ ประเด็นสวนผักบำบัด, การสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสังคม,สวนผักกับการสร้างความมั่น คงทางอาหาร, และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ในกลุ่มคน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ

    2.2 ขยายพื้นที่โครงการสวนผักคนเมืองที่มีกลุ่มคน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ รวมตัวร่วมกันปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน แบ่งปันในชุมชน เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมือง เพื่อยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆของคนเมืองให้มากขึ้น

    2.3 เพื่อให้คนปลูกผักในเมืองมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง และการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ มีส่วนร่วมพัฒนาระบบอาหารทางเลือกและวิถีชีวิตทางเลือกที่อยู่บนฐานของการเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหน่วยงานในระดับนโยบายเห็นความสำคัญ

3. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน

3.1 สนับสนุนโครงการที่มีเป้าหมายการดำเนินงานมุ่งไปสู่การยกระดับและผลักดันประเด็น ดังนี้

1) สวนผักเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมืองและพึ่งตนเองด้านอื่นๆในเมืองเพิ่มมากขึ้นมุ่งเน้นสำหรับกลุ่ม ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนในพื้นที่และการพึ่งตนเองด้านอื่นๆในเมือง โดยการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สาธารณะของชุมชน หน่วยงาน และพื้นที่ว่างเปล่าอื่นๆในเมืองมาเป็นสวนผัก/พื้นที่อาหาร และเห็นความสำคัญในการร่วมผลักดันให้ผู้บริหารและนโยบายทั้งในระดับชุมชน องค์กรหรือเมืองหันมายอมรับและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่อาหารในเมืองเพิ่มมากขึ้น

2) สวนผักเพื่อการบำบัดต้อง การพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สวนผักเพื่อการบำบัดเยียวยาทั้งในด้าน ร่างกายและจิตใจ โดยใช้พื้นที่สวนผัก/กิจกรรมการปลูกผักเป็นเครื่องมือ ร่วมกับกระบวนการ/กิจกรรมการบำบัดสำหรับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือจิตใจ  กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มคนพิการ กลุ่มด้อยโอกาส ถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการพื้นที่สำหรับการพักผ่อน ผ่อนคลายจากความเครียด ความวิตกกังวล และปัญหาอื่นๆที่ต้องเผชิญ

3) สวนผักเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กมุ่ง เน้นการสนับสนุนไปยังโรงเรียน สถานศึกษากลุ่มคนหรือองค์กรทำงานด้านเด็ก ที่ต้องการนำเรื่องการปลูกผัก/สวนผักคนเมืองไปเชื่อมโยงกับการสร้างกระบวน การเรียนรู้ของเด็กที่มากไปกว่าการสอนให้เด็กปลูกผักเป็นหรือการมีอาหาร ปลอดภัย แต่ใช้กิจกรรมของสวนผักเป็นเครื่องมือให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของ ธรรมชาติ ที่มาอาหาร ทักษะการทำเกษตร การเรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกผัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการนำกระบวนการ/หลักสูตรเหล่านี้ ขยายไปยังโรงเรียน สถานศึกษา หรือองค์กรอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

4) สวนผักเพื่อการสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจรวมกลุ่มกันปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆที่นอกจาก จะมีผักสำหรับการบริโภคและแบ่งปันแล้ว จะต้องเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำหรับการทำ กิจกรรมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ หรือวิถีชีวิตทางเลือกอื่นๆของคนเมือง เช่น เป็นพื้นที่ของการพบปะ พูดคุย กิจกรรมสันทนาการสำหรับคนเมือง,เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน แบ่งปันผลผลิต ความรู้ เทคนิคต่างๆ หรือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น,พื้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะในเมืองเพื่อหมุนเวียนมาใช้ในแปลงผัก,ลดการใช้สิ่งของหรือวิถี ชีวิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น  ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ ลดการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.2 เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจ อย่างน้อย 5 คนขึ้นไป มาร่วมกันปลูกผักและทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆในพื้นที่ของกลุ่ม ชุมชน หรือเป็นโรงเรียน วัด มัสยิด โบสถ์ สถานศึกษา โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 3.3 ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางในการดำเนินโครงการ (โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกผักและ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี) สมาชิกในโครงการต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการทุกขั้นตอน และกิจกรรมในระยะยาวอื่นๆที่จะเกิดขึ้น (หากเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การแบ่งปันผลผลิต หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.4 โครงการจะต้องดำเนินการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีใดๆ พร้อมทั้งมีการปลูกผักหลากหลายตั้งแต่10 ชนิดขึ้นไปและเน้นส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้

3.5 เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และขยายพื้นที่ให้กับต้นแบบสวนผักบำบัดไปยัง โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการทางการแพทย์ กลุ่มคนหรือองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สระแก้ว อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

3.6 ลักษณะของโครงการที่เสนอเป็นโครงการที่มีเป้าหมายและรายละเอียดในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถประเมินภาพความเป็นไปได้และผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นความชัดเจนของโครงการที่มุ่งไปสู่การพัฒนา/ผลักดันที่เชื่อมโยงกับมิตินั้นๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายกับเพื่อนสมาชิกโครงการอื่นๆ


4. รูปแบบการสนับสนุนทุน

4.1 รูปแบบการสนับสนุนแบ่งออกเป็น  3  รูปแบบ ดังนี้ 


 

    4.2 มีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ทางโครงการสวนผักคนเมืองไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นการสร้างถาวรวัตถุ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ

    4.3 สนับสนุนเฉพาะการปลูกผักปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมการทำเกษตรในเมืองแบบไม่ใช้สารเคมี และการพึ่งตนเองของคนเมือง

    4.4 มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน (ระหว่างตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558)


5. เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ

5.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการตามที่กำหนด

5.2 มีรายละเอียดของโครงการชัดเจน และครบถ้วนตามหัวข้อในแบบเสนอโครงการของโครงการสวนผักคนเมือง และสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน และส่งรายละเอียดโครงการครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

5.3 มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

5.4 มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน และต่อเนื่องเมื่อโครงการสิ้นสุดลง

5.5 เข้าร่วมกิจกรรม/ขั้นตอนการคัดเลือกโครงการตามที่โครงการสวนผักคนเมืองกำหนดไว้


6.ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและการพิจารณา

 6.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

            1) โครงการสวนผักคนเมือง  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง “ส่งข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง”

            2) ทางอีเมล์ cityfarm2010@hotmail.com หรือcityfarm2010@gmail.com และแจ้งมายังโทรศัพท์ หมายเลข 02-5911195-6

 6.2 การคัดเลือกข้อเสนอโครงการรอบแรก ทางผู้ประสานงานโครงการฯ ดำเนินการประสานสอบถามข้อมูลหรือลงพื้นที่ของโครงการ เพื่อช่วยพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น และทำการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกรอบแรก        

  6.3 ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ตัวแทนสมาชิกจะได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก การทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับสวนผักบำบัด สวนผักกับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของคนเมือง,สวนผักกับการสร้างความมั่นคง ทางอาหาร,และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้ความรู้ทั้งในด้านแนวคิด สถานการณ์ปัจจุบันของเมืองและวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น บทบาทของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมือง เพื่อให้ผู้เสนอขอรับทุนได้ทำความเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการที่จะต้องร่วม กันทำ ประกอบการตัดสินใจที่จะร่วมทำงานกับโครงการสวนผักคนเมืองต่อไป หรือปรับเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการให้มีความชัดเจนตรงตามเป้าหมายมาก ขึ้น

 6.4 การคัดเลือกรอบสอง ทางโครงการฯส่งข้อเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณา (เรียงตามลำดับของการส่งข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการที่เข้ามาก่อนมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน)

  6.5 ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนโครงการพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งทางโครงการจะกำหนดวันประกาศผลการพิจารณาอีกครั้ง

7.ข้อควรคำนึงถึง

       7.1 กรุณากรอกข้อมูล รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน

       7.2 กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปถ่ายให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

       7.3 หากมีข้อสงสัย หรือ ติดขัดประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  โครงการสวนผักคนเมือง  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ. นนทบุรี  11000 ทางอีเมล์ cityfarm2010@hotmail.com หรือ cityfarm2010@gmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 02-5911195-6


 ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่


 | วันที่ 08/08/2557

อ่าน 933


 เทศกาลกินเปลี่ยนโลกครั้งที่ 2 "เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม"
 กระดานข่าวเดือนก.พ. 55
 เชิญร่วมอบรมการปลูกผักในภาชนะ
 เชิญร่วมประกวดสวนผักปลูกชีวิต: Growing in (edible) Garden
 ชวนมาร่วมกิจกรรม Mandalas Garden Therapy ในลานสวนผักคนเมือง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber