เทศกาลสวนผักคนเมือง: ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง

Cityfarm Festival 2015 : Ep. City’s Little Sprouts

                 10-11 กันยายน 2558 9.00-18.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ


 

 

1.  หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันสถานการณ์ทั้งเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหาร และเรื่องพฤติกรรมการบริโภค อันนำไปสู่ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ไม่เพียงปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนั้น นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เติบโตมาในเมือง ท่ามกลางกระแสการบริโภคแบบทุนนิยม รายล้อมไปด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตแบบอุตสาหกรรม  เด็กจำนวนมากคุ้นชินกับการบริโภคอาหารจานด่วนเพียงไม่กี่ชนิด ไม่กี่ยี่ห้อ โดยเน้นเนื้อสัตว์ และปฏิเสธผัก ผลไม้ ยังไม่นับขนม เครื่องดื่มนานาชนิดที่เต็มไปด้วยน้ำตาล ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา โดยเฉพาะโรคอ้วน  และหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคก็คือการขาดความรู้เรื่องอาหารและที่มาของอาหาร ไม่เพียงในเด็ก แต่ยังรวมถึงครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย

                ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเชื่อว่าเรื่องของการปลูกผัก และการเชื่อมโยงเรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจให้เด็กได้ด้วย โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต จึงสนับสนุนทั้งโครงการขนาดเล็ก  และศูนย์อบรม ที่มุ่งเน้นจะใช้เรื่องของสวนผักมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กในมิติต่างๆ อีกทั้งยังมีโครงการคาราวาน Truck Farm ที่เป็นกองคาราวาน เคลื่อนที่ไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กอย่างสนุกสนานเพื่อเด็กได้เห็นถึงการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางอาหาร(ผัก) ไปจนถึงการปรุงเพื่อกินและความเกี่ยวข้องระหว่างอาหารกับธรรมชาติ

               เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสมาทำกิจกรรม และเรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกผัก ที่มาของอาหาร และการเชื่อมโยงเรื่องผักกับกระบวนการเรียนรู้ในมิติอื่นๆ รวมถึงเพื่อให้ทั้งผู้ปกครอง คุณครู รวมถึงผู้ที่ทำงานกับเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นแนวทาง เห็นต้นแบบในการทำเชื่อมโยงเรื่องของผักกับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กมากขึ้น โครงการสวนผักคนเมือง จึงจัดเทศกาลสวนผักคนเมือง : ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง (Cityfarm Festival 2015 : Ep. City’s Little Sprouts)ขึ้น โดยมุ่งหวังจะให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็กนี้ไปสู่วงกว้างต่อไป


2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเปิดพื้นที่ให้โครงการขนาดเล็ก ศูนย์อบรม กองคาราวาน Truck Farm ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนเครือข่ายต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ได้จัดกิจกรรม นำเสนอรูปแบบ และผลงานการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงเรื่องสวนผัก เรื่องธรรมชาติกับการเรียนรู้ของเด็กในมิติต่างๆ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เรียนรู้

2.2  เพื่อให้เกิดพื้นที่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งแนวคิด เทคนิคและประสบการณ์ ในการทำงานเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องสวนผัก และธรรมชาติ กับการเรียนรู้ของเด็ก

2.3  เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครอง คุณครู และคนทำงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็กโดยใช้เรื่องของการทำสวนผักเป็นเครื่องมือ

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

-  เด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี 150 คน

-  ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนทำงานด้านเด็ก 150คน

 

4.  รูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม

4.1  เวทีเสวนา“ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง”  และ “ห้องเรียนในสวนผัก” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครู ผู้ปกครอง และผู้ทำกิจกรรมกับเด็ก เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ทำ ความเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ จากการนำเรื่องสวนผักไปเชื่อมโยงการการเรียนรู้ของเด็ก

 

4.2  กิจกรรมสวนผักกับเด็ก ครู และครอบครัว

·  โซนกองคาราวาน Truck Farm (บริเวณสวนพุทธธรรม): เรียนรู้การเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางอาหาร(ผัก) ไปจนถึงการปรุงเพื่อกินและความเกี่ยวข้องระหว่างอาหารกับธรรมชาติสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก  การเตรียมดิน  การทำความรู้จักกับแมลง การใช้ไส้เดือนกำจัดขยะ การเพาะงอก การปรุงอาหาร  และการละเล่น ผ่านฐานเรียนรู้ต่างๆของกองคาราวาน ได้แก่ Truck Farm, Truck Soil ,Truck Insect ,TruckFood

 

·  โซนนิทรรศการห้องเรียนในสวนผัก: จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมการ บูรณาการเรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในวิชาต่างๆ จากสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่

-                โครงการสวนผักหนูน้อยพัฒนปัญญา บ้านเรียนมุสลิม

-                โครงการตัวเล็กปลูกผัก ปลูกรักษ์ ดวงตะวันบ้านสวน

-                โครงการเพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย อนุบาลพลอยภูมิ

-                โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม

-                โครงการผัก ปลูก เด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดับ

-                โครงการสวนผักเบิกบาน โรงเรียนทอสี

 

·  โซนเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก: เรียนรู้เรื่องสถานการณ์ ที่มา และความหลากหลายของอาหารที่เรากิน ผ่านเกมส์ กระบวนการละคร และการลงมือทำ โดยกลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ  

 

·  โซนโรงเรียนนักปลูกผัก: เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรในเมือง ทั้งรูปแบบ เทคนิค การปลูกผัก ปรุงดิน ทำปุ๋ย เพาะงอก  รวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่าง ไก่ แพะ และการพึ่งตัวเองง่ายๆในเมือง จากศูนย์อบรมและเครือข่ายสวนผักคนเมือง

 

·  โซนห้องเรียนธรรมชาติ : เรียนรู้การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติ  ผ่านการปลูกผัก และงานศิลป์ โดยทีมสวนผักบำบัด และบ้านเรียนรู้ใส่ใจ

 

4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

        -  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กกับสวนผักและวิถีการกินอยู่” โดยคุณวิเชียร ไชยบัง  ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือโรงเรียนนอกกะลา (ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)เต็มเเล้ว

 

5.  วัน เวลา สถานที่

10-11 กันยายน 2558 9.00-18.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1  เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องที่มาของอาหาร ตั้งแต่การปลูก การปรุง เรื่องดิน เรื่องแมลง เรื่องสัตว์ รวมถึงเรื่องธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต

6.2   พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องการบริโภค ตลอดจนได้แนวคิด เทคนิค และประสบการณ์ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กรูปแบบต่างๆ

6.3   เกิดเครือข่ายในการทำงานเรื่องสวนผักกับเด็กร่วมกัน


กำหนดการเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015  ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง 

Cityfarm Festival 2015 : Ep. City’s Little Sprouts 

10-11กันยายน 2558   9.00-18.00 น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

วันที่ 10 กันยายน 2558 

9.30- 12.00 น.      เสวนา “ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” 

: แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 

ผู้ร่วมเสวนา

คุณวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือโรงเรียนนอกกะลา

คุณอภิสิรี จรัลชวนะเพท ผู้เชี่ยวชาญแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ และเผยแพร่แนวคิดโรงเรียนแนวธรรมชาติ

คุณศศิธร คำฤทธิ์ นักการละครเพื่อการพัฒนา ผู้ขับเคลื่อนโครงการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก 

คุณพอทิพย์ เพชรโปรี เจ้าของบ้านสวนเรียนรู้Organic Wayผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสวนผักกับเด็ก 

 

14.00-16.00 น.  เสวนา “ห้องเรียนในสวนผัก”   

เรื่องเล่าจากห้องเรียนคุณครูและพ่อแม่ สมาชิกชาวสวนผักคนเมือง

ผู้ร่วมเสวนา 

คุณภัทรพร นิยมไทย โครงการเพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย อนุบาลพลอยภูมิ

คุณศิโรจน์ ชนันทวารี  โครงการผัก ปลูก เด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดับ

คุณบุชรอ สมันเลาะ          โครงการสวนผักหนูน้อยพัฒนปัญญา บ้านเรียนมุสลิม

คุณชรินา ง่วนสำอางค์       บ้านเรียนรู้ใส่ใจ

 

วันที่ 11 กันยายน 2558 

9.00 – 15.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กกับสวนผักและวิถีการกินอยู่” (ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด)

โดย คุณวิเชียร ไชยบัง  ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือโรงเรียนนอกกะลา
 
เต็มเเล้ว

 

10-11 กันยายน 2558 9.00-18.00 น. 

กิจกรรมบริเวณโถงกิจกรรมด้านล่าง และสวนพุทธธรรม

1.  โซนกองคาราวาน Truck Farm (บริเวณสวนพุทธธรรม) : เรียนรู้การเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางอาหาร(ผัก) ไปจนถึงการปรุงเพื่อกินและความเกี่ยวข้องระหว่างอาหารกับธรรมชาติสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก  การเตรียมดิน  การทำความรู้จักกับแมลง การใช้ไส้เดือนกำจัดขยะ การเพาะงอก การปรุงอาหาร  และการละเล่น ผ่านฐานเรียนรู้ต่างๆของกองคาราวาน ได้แก่ Truck Farm, Truck Soil ,Truck Insect ,Truck Food

 

2.  โซนนิทรรศการห้องเรียนในสวนผัก : จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมการบูรณาการเรื่องสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในวิชาต่างๆ จากสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่

-         โครงการสวนผักหนูน้อยพัฒนปัญญา บ้านเรียนมุสลิม

-         โครงการตัวเล็กปลูกผัก ปลูกรักษ์ ดวงตะวันบ้านสวน

-         โครงการเพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย อนุบาลพลอยภูมิ

-         โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม

-         โครงการผัก ปลูก เด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดับ

-         โครงการสวนผักเบิกบาน โรงเรียนทอสี

 

3.   โซนเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก : เรียนรู้เรื่องสถานการณ์ ที่มา และความหลากหลายของอาหารที่เรากิน ผ่านเกมส์ กระบวนการละคร และการลงมือทำ โดยกลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ   

 

4.   โซนโรงเรียนนักปลูกผัก : เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรในเมือง ทั้งรูปแบบ เทคนิค การปลูกผัก ปรุงดิน ทำปุ๋ย เพาะงอก และการพึ่งตัวเองง่ายๆในเมือง จากศูนย์อบรมและเครือข่ายสวนผักคนเมือง

 

5.   โซนห้องเรียนธรรมชาติ : เรียนรู้การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติ  ผ่านการปลูกผัก และงานศิลป์ โดยทีมสวนผักบำบัด และบ้านเรียนรู้ใส่ใจ  

สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cityfarm2010@hotmail.com , 02-591-1195-6

หมดเขตรับสมัคร 28 สิงหาคม 2558

 


 | วันที่ 27/08/2558

อ่าน 1158


 ชวนไปร่วมงานเปิดตัวกองคาราวานอาหารปลอดสารเคมี Trust Food Good Truck
 เชิญร่วมประกวดสวนผักปลูกชีวิต: Growing in (edible) Garden
 เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
 เชิญส่งนวัตกรรมรูปเเบบสวนผักคนเมืองประกวด
 เชิญร่วมงาน Care for Nepal


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber