จาก Carrot City สู่ Toronto Urban Growers


          หากพูดถึงเรื่องเกษตรในเมือง หนังสือเล่มหนึ่งที่คนในแวดวงรู้จักก็คือหนังสือ Carrot City รวมถึงเรื่องราวของนิทรรศการ Carrot City ที่ออกเดินทางไปจัดแสดงตามที่ต่างๆ ในหลายประเทศด้วยกัน เป็นหนังสือและนิทรรศการ ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเรื่องเกษตรในเมือง กับเรื่องการออกแบบเมืองในมิติต่างๆอย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังพูดถึงบทบาทของเกษตรในเมือง ที่มีผลต่อการใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์ในเมือง รวมถึงมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง


            นับเป็นโอกาสอันดีมากๆ ที่เรามีโอกาสได้ดูนิทรรศการ Carrot City จริงๆ ที่มาจัด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งก็ถือเป็นอีกคณะหนึ่งในสนใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกษตรในเมืองให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย


            ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เรายังมีโอกาสได้ไปร่วมฟังบรรยายเรื่องการออกแบบแหล่งอาหารเมือง จาก Joe Nasr และ June Lomisar2 นักวิจัยคนสำคัญที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาด้วย

 

            นอกจากเรื่องราวและตัวอย่างของความสำคัญของเกษตรในเมือง ตลอดจนเรื่องการออกแบบเกษตรในเมืองในเข้ากับพื้นที่ต่างๆในเมือง ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้า ริมถนน บริเวณ Plaza  บริเวณพื้นที่สาธารณะ รวมถึงพื้นที่รกร้าง ในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียน ในชุมชน ไปจนถึงเรื่องการออกแบบสวนในบ้าน หรือบนระเบียงที่มีพื้นที่จำกัด ที่คุณ Joe Nasr และ June Lomisar ได้ช่วยกันนำเสนอแล้ว ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ จากเมือง Toronto ที่พวกเขาอยู่กัน นั่นก็คือ เรื่องราวของการพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ หน่วยงาน องค์กร รวมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันยกระดับ และขยายเรื่องเกษตรในเมืองให้มีปริมาณมากขึ้น โดยเขาได้ตั้งเป้าร่วมกันว่า จะให้เกษตรในเมืองสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนเมืองได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณผักผลไม้สดที่คนเมือง Toronto ต้องการ

 

            และเพื่อให้เรื่องเกษตรในเมืองเติบโต และขยายตัวได้มากขึ้นนั้น พวกเขาก็ได้ช่วยกันคิดวางแผนว่า มี 6 เรื่องที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันทำ นั่นก็คือ

1.      การเชื่อมโยงผู้ผลิต หรือผู้ที่ต้องการปลูกผักในเมือง กับพื้นที่ว่างในเมืองที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการเพาะปลูก

2.      การพัฒนาความรู้ และการฝึกอบรมเรื่องเกษตรในเมือง ให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยอาจจะมีศูนย์กลางในการแบ่งปันข้อมูล ทั้งความรู้ และปฏิทินการจัดอบรมตามที่ต่างๆ มีการจัดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ทำเกษตรในเมืองด้วยกัน ตลอดจนมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ในโรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการทำเกษตรในเมือง เป็นต้น

3.      รณรงค์เผยแพร่ให้เรื่องเกษตรในเมืองเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยอาจจะนำเรื่องราวของผู้คน องค์กร หรือกลุ่มคนที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองในมิติต่างๆมาบอกเล่า สร้างแรงบันดาลใจ และให้ผู้คนสามารถเข้าถึง และไปเรียนรู้จากคนเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเรื่องเกษตรในเมืองให้มากขึ้น ตลอดจนช่วยกันพัฒนาเชื่อมโยงเรื่องการตลาด อาจจะมีการสร้างนวัตกรรม สร้างแบรนด์ร่วมกัน

4.      เพิ่มคุณค่าให้กับเกษตรกรในเมือง โดยให้ความสำคัญเรื่องปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่นดิน ปุ๋ย เน้นให้นำเรื่องขยะในเมืองมาแปรเปลี่ยนเป็นปุ๋ยในการผลิต รวมถึงเชื่อมโยงเรื่องการแปรรูปต่างๆหลังการเก็บเกี่ยว และการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจการตลาดด้านเกษตรในเมือง  

5.      เชื่อมโยงเครือข่าย เขาเชื่อว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานของทุกคน ดังนั้นการเชื่อมโยงผู้คนจากหลายภาคส่วน ที่มีความชำนาญที่หลากหลายจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเรื่องนี้ได้ ทั้งการเชื่อมโยงระดับคนทำงาน และระดับคนในชุมชน

6.      พัฒนานโยบายที่สนับสนุนเรื่องเกษตรในเมือง โดยทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทั้งเรื่องกฎหมายการใช้พื้นที่ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพดิน เรื่องการผลิตปุ๋ยในเมือง รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยในเมือง เป็นต้น


และจากการศึกษา การประชุม และการทำงานร่วมกันจนออกมาเป็นแผนครั้งนั้น ก็นำไปสู่การสร้างเครือข่าย Toronto Urban Growers ขึ้นมา เป็นกลุ่มเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ ที่พวกเขาจะนัดประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการทำโครงการ และทำเวปไซด์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรในเมืองของ Toronto อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยยกระดับ และพัฒนาเรื่องเกษตรในเมือง Toronto ให้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปอย่างที่หลายฝ่ายตั้งใจกันไว้


เป็นเรื่องราวการทำงานขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองที่น่าสนใจไม่น้อย และเน้นย้ำให้เราเห็นว่า การจะขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองให้เติบโตได้นั้น ต้องอาศัยเครือข่าย ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน สำหรับเมืองไทย หรือเมืองกรุง เชื่อว่าเรื่องเกษตรในเมืองยังสามารถเติบโตได้อีกมาก และในอีกหลากหลายมิติ อยู่ที่ว่าเราอยากจะช่วยกันพัฒนากันไปในทางไหน อย่างเห็นเมืองเราเป็นอย่างไร อยากมีวิถีชีวิตแบบไหน  ใครมีไอเดียดีๆ มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันปลูกเมือง ปลูกชีวิต นะคะ  

ใครสนใจอยากอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ carrot city เข้าไปดูได้ที่ http://www.ryerson.ca/carrotcity/overview.html

อยากอ่านเกี่ยวกับโครงการ Grow to ที่เป็นแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรในเมืองที่ Toronto ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2012/pe/bgrd/backgroundfile-51558.pdf

และใครสนใจเกี่ยวกับเครือข่าย Toronto Urban Growers ก็เข้าไปดูได้ที่ http://www.torontourbangrowers.org  นะคะ


 | วันที่ 30/05/2559

อ่าน 528


 Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา
 สวนผัก(ไม่)อุดมคติ สานต่อสีเขียวจากมือคนเมืองสายไหม
 สวนผักดาดฟ้า อาหารสุขภาพ กับบทบาทโรงพยาบาล
 สวนผักโดยชุมชน เพื่อชุมชน สร้าง "ชุมชน"
 ประสบการณ์เกษตรในเมืองที่คิงครอสส์ ประเทศอังกฤษ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber