นโยบาย 1 ครอบครัว 1 สวนผัก ภายใน 2020@ Gangdong-gu


            ที่ประเทศเกาหลี สำนักเขต Gangdong-gu เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทเกษตรในเมือง ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองในมิติด้านต่างๆอย่างมาก  ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมในเมือง ซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาเมืองให้ไปสู่เมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ หรือ “Low-Carbon Green City Master Plan” เพื่อปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


            สำนักงานเขต Gangdong-gu แห่งนี้ เริ่มทำนโยบายรณรงค์ ส่งเสริม เรื่องเกษตรในเมืองตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งจากการดำเนินงาน ก็ทำให้มีคนสนใจ และลงมือปลูกผักกันมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 800 แห่ง เป็น 1600 จนปัจจุบัน ข้อมูลตัวเลขเขาก็รายงานว่ามีประชาชนรวม 5300 ครัวเรือนที่ลงมือปลูกผักเลยทีเดียว            โดยทางสำนักงานเขตก็มีการจัดโครงการ จัดกิจกรรม ที่เชื่อมโยงและเอื้อให้เกิดการขยายตัวของเรื่องเกษตรในเมืองไม่น้อย เช่นเรื่องการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และเศษอาหารในครัวเรือนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้คนในเมือง มีฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย มีพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์และเก็บรักษาพืชพันธุ์พื้นเมือง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีที่เลี้ยงผึ้งในเมือง ที่สำคัญยังมีการเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่เคยทิ้งว่างเปล่าไว้ มาเป็นสวนผักสาธารณะที่เปิดให้คนเข้าไปเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน และที่ Gangdong-gu นี้เอง ก็เป็นที่แห่งแรกที่มีการเปิด Urban Agriculture Park ในเกาหลี เมื่อปี 2013 บนพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร


            ที่น่าสนใจคือ ที่เขตนี้ ยังมีร้านอาหารท้องถิ่น “Sing Sing Dream” ที่รับผลผลิตจากเกษตรกรในเมืองรวม 38 รายที่ร่วมโครงการกับเขตมาขายด้วย อีกทั้งยังมีการพยายามเชื่อมโยงผลผลิตที่ผลิตได้ ให้เข้าไปสู่โรงอาหารโรงเรียนด้วย


            ไม่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงการสร้างอาหารปลอดภัยในเมืองเท่านั้น เขตนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเกษตรในเมืองที่มีต่อวิถีชีวิต และสังคมในเมืองด้วย โดยนอกจากเรื่องการทำสวนผักชุมชนที่ให้คนมาสร้างสัมพันธ์กันแล้ว ก็ยังมีการแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้ที่ยากจนกว่า นอกจากนี้สวนผักบางแห่ง ยังมีการออกแบบให้ผู้พิการทั้งทางกายและทางสายตาสามารถเข้าถึงสวนผักได้ง่าย แถมที่เขตนี้ยังมีการจัดงานเทศกาลเกษตรในเมือง Urban Agriculture Festival ทุกปีด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์เรื่องเกษตรในเมืองร่วมกัน

            จากการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของเกษตรในเมืองในมิติต่างๆที่เป็นรูปธรรมมากมาย จากรายงาน เขาก็พบว่า เกษตรในเมืองมีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้รวมถึง 24 ตันต่อปี (ข้อมูลปี 2014) ช่วยลดขยะ ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้คนเข้าถึงอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน ช่วยฟื้นฟูชุมชน ฟื้นฟูชีวิต และสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน คนเมืองได้เป็นอย่างดี จนตอนนี้เขาออกนโยบาย 1 ครัวเรือน 1 สวนผักออกมา โดยตั้งใจจะทำให้สำเร็จภายใน 2020    

         


หากหน่วยงานภาครัฐมีนโยบาย ออกมาทำงาน สนับสนุน ส่งเสริม และประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เชื่อว่าความหวังที่ตั้งเป้าไว้ก็คงไม่ไกลเกินจริง


ขอบคุณข้อมูลเเละรูปภาพจาก

http://worldcongress2015.iclei.org

http://www.energyglobe.info/southkorea2015?cl=en

 


 | วันที่ 15/06/2559

อ่าน 716


 มหกรรมพันธุกรรม จากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าว
 ตัวถูกกักกัน แต่ใจอิสระในสวนผักเรือนจำ
 พลังเล็กๆกับเรื่องใหญ่ๆของอาหาร
 แท็กซี่ปุ๋ย : Compost Cap
 'Dads and Dirt' พ่อ+ลูก+สวนผัก


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber