รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง


บทบาท และความรับผิดชอบ

1.      ดูแลรับผิดชอบการบริหารและจัดการทั้งด้านกระบวนการ/เนื้อหาของกิจกรรม งบประมาณและการเงิน ตลอดจนจนระบบรายงาน งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือข้อตกลงจากที่ประชุมที่ปรึกษาโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ

2.      ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการ การวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน บริหารแผนงาน บริหารงบประมาณโครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเขียนรายงานเสนอต่อหัวหน้าโครงการและแหล่งทุน

3.      ประสานงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายศูนย์อบรม เครือข่ายสมาชิกสวนผักคนเมือง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย การพัฒนางานข้อมูล งานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรในเมือง

4.      การลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมกิจกรรมของสมาชิกโครงการ ศูนย์อบรม เครือข่าย ตลอดจนการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล  เพื่อเขียนรายงาน และออกแบบการพัฒนาศักยภาพ พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย

5.      พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการฯ

6.      พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

7.      ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ขององค์กร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ


คุณสมบัติ

-          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-          มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน เตรียมการ และปฏิบัติงานการเงินพื้นฐานสำหรับกิจกรรมที่เป็นงานในหน้าที่

-          มีความสนใจงานด้านการพัฒนา  โดยเฉพาะ งานเกษตรในเมือง เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมทางเลือก หรือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

-          สามารถเขียนแผนยุทธศาสตร์  พัฒนาโครงการ เขียนโครงการ เขียนรายงาน การวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการได้

-          มีทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถจัดการความสัมพันธ์กับภาคี เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับองค์การเครือข่ายหรือแหล่งทุนได้เป็นอย่างดี

-          มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการแก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มในการทำงาน

-          สามารถยึดหยุ่นเวลาในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้

-          หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงื่อนไขการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสวัสดิการ ดังนี้

·       ปฏิบัติงานเต็มเวลา

·       เงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 – 20,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)

·       สวัสดิการในระบบประกันสังคม

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       เกณฑ์การทดลองงาน 3 เดือน  และ 6 เดือน


สถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจ

1) ส่งจดหมายสมัครงาน และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง

2) ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน 

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์ ที่ cityfarm2010@hotmail.com

ภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2560


 | วันที่ 23/01/2560

อ่าน 1292


 เชิญร่วมเทศกาลสวนผักคนเมือง:City Farm Festival 2014
 ทัวร์สวนผักคนเมืองครั้งที่ 2
 กินข้าวในสวนครั้งที่ 8 ตุลา เขียวหวาน
 สร้างเเปลงผักเพื่อน้อง
 ชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber