ชวนมาร่วมงาน เทศกาลสวนผักคนเมือง 2017 # ครั้งที่ 4
ตอน เส้นทางอาหารเมือง : Bangkok's Food Journey
เทศกาลสวนผักคนเมือง2017 (ครั้งที่ 4)

ตอน เส้นทางอาหารเมือง: Bangkok's Food Journey

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ โถงกิจกรรม  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)


หลักการ

โครงการสวนผักคนเมือง : เรียนรู้ การปลูกและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพของคนเมือง ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารและส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกในกลุ่มคนเมือง จากการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ร่วมสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมืองที่มีมิติเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสุขภาพ การบริโภค วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่อยู่บนฐานของการเกื้อกูลระหว่างกัน การเกื้อกูลและเข้าใจธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือผู้อื่น สำนึกถึงชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมขับเคลื่อนหน่วยงานในระดับนโยบายให้เห็นความสำคัญและยอมรับเกษตรในเมืองเป็นประเด็นหนึ่งของการพัฒนาเมือง

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ทางโครงการฯ ได้ จัดขึ้นทุกปีคือ งานเทศกาลสวนผักคนเมืองเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่แนวคิด เทคนิคความรู้ และรูปธรรมการเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักกับมิติต่างๆให้ ทั้งสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง และผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปประยุกต์ ปรับใช้ในวิถีชีวิตของตัวเอง รวมถึงในหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันขยายผล และขับเคลื่อนเรื่องสวนผักคนเมืองในวงกว้างต่อไป พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมืองระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เทคนิคความรู้การปลูกผักในเมือง รวมถึงการทำอาหารจากผักที่ปลูกเอง และเผยแพร่แนวคิดการสร้างระบบอาหารหรือตลาดทางเลือกในเมือง

2.      เพื่อเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักในเมืองในมิติแหล่งอาหารของคนเมืองที่เป็นจริงในเชิงรูปธรรม

3.      เพื่อให้เกิดการขยายผลการขับเคลื่อนเรื่องสวนผักคนเมืองในวงกว้างยกระดับความคิด สร้างความตระหนักในสังคม


กำหนดจัดงาน

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 –17.00 น.


กลุ่มเป้าหมาย

1.      ภาคีเครือข่ายสวนผักคนเมือง ประมาณ 100ท่าน

2.      ผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 300 ท่าน

3.      สื่อมวลชน


กำหนดการกิจกรรม (อาจม่ีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

09.00               ลงทะเบียน                   

09.45               กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการสวนผักคนเมือง

                        โดยคุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

10.00               กล่าวเปิดงานโดยดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักส่งเสริม

                        วิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30-12.00     เวทีเสวนา “เส้นทางอาหารเมือง”

                        ผู้ร่วมเสวนา

                       -   สุภา ใยเมือง : โครงการสวนผักคนเมือง ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

                       -   ชาคริต โภชะเรือง: เครือข่ายสวนผักคนเมืองสงขลา

                       -   นภวรรณ งามขำ : เครือข่ายสวนผักคนเมืองขอนแก่น

                       -   ลักขณา ศรีหงส์ : เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม

                       ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

12.00-13.00     ดนตรีจากกลุ่ม ทำเป็นทำเกษตร

13.00-14.00     เวิร์คชอปจากซุ้มกิจกรรม*

14.00-15.30     เวทีเสวนา “ตลาดเกื้อกูล”

                        ผู้ร่วมเสวนา

                        - คุณเพ็ญศรี บำรุงสิทธิวงษ์: ตะกร้าปันผัก ระบบสมาชิกผู้บริโภคเกื้อกูลผู้ผลิต CSA

                        - คุณกรรณิการ์ เจริญชัย : กองคาราวานอาหารปลอดสารเคมี Trust Food Good Truck

                        - คุณชุมพล พิพัฒน์เมฆินทรี: FARM TO YOU สู่อาหารโรงเรียนที่ดี

                        - คุณสุณัฐลินี สินพรหม  : ตลาดปันอยู่ปันกิน วิถีกินอยู่อย่างมีความหมาย

                         ดำเนินรายการโดย คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

15.30-16.30          เวิร์คชอปจากซุ้มกิจกรรม*

16.30-17.00          ดนตรีจากกลุ่ม ทำเป็นทำเกษตร


 

*ตารางกิจกรรมเวิร์คชอปจากซุ้มกิจกรรม

เวลา

รายการกิจกรรม

13.00-14.00    

1.      การต่อแปลง และปลูกผักบนดาดฟ้า โดย ครูอุษา สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี

2.      การเพาะงอกต้นอ่อนและไมโครกรีน โดย ป้าตุ๋ย พร พรรณไม้

3.      เมนูเด็ด จาก ห้องครัวคนเมือง

15.30-16.30

1.      นวัตกรรมการปลูกผักในเมือง โดยศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา

2.      กล่องหมักปุ๋ยฉบับคนเมือง โดย คุณชูเกียรติ โกแมน

3.      เมนูเด็ด จาก ห้องครัวคนเมือง

** มีกิจกรรมสวนผักกับเด็ก "เสียงดนตรีจากเมล็ดพันธุ์" โดยครูโฉ สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม ให้เด็กๆร่วมสนุกกันตลอดงาน

งานนี้เข้าร่วมฟรี


อย่าลืม

 

#ชวนกันพกภาชนะ ช้อนส้อม กระบอกน้ำ มาร่วมกินข้าวด้วยกัน

 

#ช่วยกันนำอาหาร เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ปัจจัยการผลิต หรือข้าวของเครื่องใช้ที่ทำเองมาแบ่งปัน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่นี่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLsQsfz_QeT3NrmlixL73U4lSVo3y3lFe1lMjzuzjW7E0rA/viewform?c=0&w=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-591-1195-6 , 089 641-9283 (มิ้ม)   

 E mail : cityfarm2010@hotmail.com , www.facebook.com/cityfarmthailand


สำหรับผู้มีจิตอาสา เเละสนใจอยากจะร่วมเรียนรู้เเละเดินทางบนเส้นทางอาหารเมืองไปด้วยกัน
งานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2017 ครั้งนี้ รับอาสาสมัครจำนวนมากนะคะ

!!!อาสาสมัคร ร่วมออกเดินทางตามเส้นทางอาหารเมือง โดย!!!!
1.ช่วยให้ความรู้ในส่วน นิทรรศการเส้นทางอาหารเมือง
2.ช่วยให้คำเเนะนำจุดการคัดเเยกขยะ
3.เป็นผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมสาธิตต่างๆ
4.ช่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายสถานที่ อาหาร เวทีเสวนา

อาสาสมัครจะได้รับเสื้อยืดรณรงค์ปลูกเมือง ปลูกชีวิต เเละ หนังสือในโครงการสวนผักคนเมือง "คู่มือปลูกผัก" คนละ 1 ชุด

ลงทะเบียนอาสาสมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLsQsfz_QeT3NrmlixL73U4lSVo3y3lFe1lMjzuzjW7E0rA/viewform?c=0&w=1

สอบถามโทร มิ้ม 089 641 9283 หรือ
line id : mim.atipaporn

 


 | วันที่ 13/05/2560

อ่าน 1575


 พบกับช่องเรียนรู้ youtube thaicityfarm
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร
 ขอเชิญส่งภาพถ่ายเเละคำบรรยาย ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการสวนผัก+คน+เมือง: วิถีชีวิตที่ออกแบบได้
 วันข้าวกล่อง
 เปิดรับโครงการขนาดเล็ก : สวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber