กิจกรรมรวมพลอาสานักปลูกผักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

 

 

ความเป็นมา

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาตั้งแต่เมษายนปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารและส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกในกลุ่มคนเมือง จากการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ ร่วมสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในเมืองที่มีมิติเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสุขภาพ การบริโภค วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่อยู่บนฐานของการเกื้อกูลระหว่างกัน

ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสวนผักคนเมือง และเห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงเรื่องสวนผักกับมิติต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมือง เครือข่ายสวนผักคนเมือง และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำโครงการ “ก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้เป็นพื้นที่ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันของคนในสังคม ที่จะเป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน วิถีปฏิบัติ และเทคนิคทางการเกษตร จากประสบการณ์การดำเนินงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้พื้นที่เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิด ร่วมเรียนรู้หลักปฏิบัติและเทคนิคด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ต้องร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการฯ ภาพรวมดำเนินการเสร็จไปแล้วกว่า ร้อยละ 60 และมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ด้วยความมุ่งหวังว่าอยากจะให้สวนผักแห่งนี้เป็นทั้งพื้นที่ต้นแบบในการสร้างอาหารในเมือง และเป็นพื้นที่สวนผักชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรในเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นได้จริง ทางโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆน้องๆ เครือข่ายสวนผักคนเมือง รวมถึงคนทั่วไปที่รับรู้ข่าวสาร ช่วยกันระดมทุนในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีงบประมาณบางส่วนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้แห่งนี้ และในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. มีกำหนดจัดกิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกโครงการ และเครือข่าย ที่เติบโตมาด้วยกัน รวมถึงจิตอาสาที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ลงแรงช่วยกันสร้างพื้นที่เรียนรู้เกษตรในเมืองแห่งนี้ ด้วยมุ่งหวังว่าทั้งสมาชิก เครือข่าย และผู้ที่สนใจมาร่วมงาน จะช่วยกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันและการเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรในเมือง

2.     สร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน และการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

3.     สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังคนเล็กๆที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลง

4.     สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

 

รูปแบบการจัดงาน

- กิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต : นำความรู้ที่ได้มาลงมือปฎิบัติจริง ช่วยกันลงแรง เตรียมพื้นที่ และปัจจัยการผลิตต่างๆ สำหรับการสร้างพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรในเมือง เช่น ตั้งกองปุ๋ยหมัก ยกแปลงสวนผักคนเมือง หว่านปอเทืองปรับปรุงดิน และทำน้ำหมักสูตรต่างๆ สำหรับบำรุงพืชผัก

-  อบรมปลูกผัก ปลูกชีวิต: เปิดโรงเรียนนักหัดปลูกผัก เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรในเมืองได้เรียนรู้เทคนิค และได้ลองลงมือทำในแปลงจริง

- ล้อมวงกินข้าว(ใหม่) พื้นบ้าน อาหารคนเมือง : ล้อมวงกินข้าวด้วยกัน โดยที่แต่ละคนนำอาหารใส่ปิ่นโตติดไม้ติดมือกันมาแบ่งปัน พร้อมพกภาชนะ ช้อนส้อม แก้วน้ำ มาใส่อาหารและเครื่องดื่ม กินด้วยกัน  งานนี้ทางบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) จะหุงข้าว(ใหม่) พื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์เตรียมไว้ให้ได้กินกัน

 

วัน/เวลา

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

กำหนดการ

กำหนดการ กิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  หมู่ที่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลา

รายละเอียด

9.00 - 9.15 น.

  ลงทะเบียน รับของที่ระลึก

9.15 - 9.30 น.

  แนะนำพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร สวนผักคนเมือง

9.30 - 11.00 น.

  อบรมการออกแบบแปลงผัก ปรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก และเพาะกล้า

  วิทยากร : คุณชูเกียรติ โกแมน

11.00 - 12.00 น.

  อบรมการทำฮอร์โมนผักใบ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยน้ำผักร่าเริง

  วิทยากร : ครูอุษา สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี

12.00 - 13.00 น.

  ล้อมวงกินข้าว(ใหม่) พื้นบ้าน อาหารคนเมือง

13.00 - 15.30 น.

  กิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

  -  ตั้งกองปุ๋ยหมัก

  -  ยกแปลงสวนผักคนเมือง

  -  หว่านปอเทืองปรับปรุงดิน

  -  ทำน้ำหมักสูตรต่างๆ สำหรับบำรุงพืชผัก

15.30 - 16.00 น.

  ล้อมวงพูดคุย ถามตอบข้อสงสัย นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

 

 

อย่าลืมนำอาหารใส่ปิ่นโตติดไม้ติดมือกันมาแบ่งปัน พร้อมพกภาชนะ ช้อนส้อม แก้วน้ำ มาใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทานด้วยกันนะคะ

 

***รับ 30 ท่านนะคะ ใครสนใจรีบลงทะเบียนกันเลยค่ะ***

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5i7NjuRdUytfbWs34aRHirPVUCrzsZM1UGLocaWhhXX-TFA/viewform?usp=sf_link

 

การเดินทางมายังพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 


 | วันที่ 22/11/2560

อ่าน 440


 หนังสือมากกว่าผัก:บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต
 ชวนมาร่วมงานเปิดบ้าน รวมพล นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
 เชิญร่วมเสวนาเกษตรในเมืองครั้งที่ 3
 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่1 ในการประกวดไอเดีย "ปลูกเมือง ปลูกชีวิต"
 มาเรียนรู้การปลูกผักในเมืองกัน


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber