Home กิจกรรม

กิจกรรม

ครบรอบ 10 ปี สวนผักคนเมือง พิเศษสุด ๆ กับ City Farm Market ในเทศกาลสวนผักคนเมือง มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น บรรยายพิเศษ “ขบวนการความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์” เสวนา “เมือง Movement ก้าวข้ามวิกฤตด้วยระบบอาหารยั่งยืน” เสวนา “นโยบาย Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” เสวนา “คุณค่าที่แท้จริงของเกษตรในเมือง กลับไปสู่ความสมดุล” และยังมี…

. ช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ “เมื่อเริ่มปลูกผัก คนเมืองได้สัมผัสพื้นดิน  คุณค่า ที่มาของอาหาร และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง…

ทำไมการสนับสนุนสวนผักชุมชนจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน การปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร was last modified: April 28th, 2020 by itsme.tact@gmail.com

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

รายชื่อเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก อาสาสมัคร และนักวิชาการ  โครงการ“Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)    

จะดีหรือไม่?? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้  อยากชวนคุณมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร ด้วยกัน ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร was last modified: October 19th, 2018 by itsme.tact@gmail.com