Home ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

มีโอกาสได้ไปร่วมงานการประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำได้ว่า เคยไปสัมภาษณ์คนปลูกผักบนดาดฟ้าถึงเรื่องการทำสวน เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้จับดิน ทุกครั้งที่จับดิน จะรู้สึกว่าได้พลังจากธรรมชาติ ทำให้เขาหลงรักการปลูกผัก 

จากการคาดการณ์ของ UN Habitat พบว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบล้านคนในปี 2007 เป็น 6.4 สิบล้านคนภายในปี 2050  โดยคาดว่าภายในปี 2030 จะมีประชากรที่อยู่ในเมืองคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียว

สวนผักบนดาดฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบัน สวนผักในเมืองกรุงเทพได้เกิดขึ้นหลายแห่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ดิน หัวใจหลักของเกษตรธรรมชาติ หลักของเกษตรธรรมชาติ เราต้องดึงศักยภาพของดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดินที่มีชีวิตจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับดินในพื้นที่ได้

ปัจจุบันกระแสการบริโภคผักผลไม้ออแกนิกส์ได้ขยายตัวอย่างแพร่หลายจนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เพราะทามกลางเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว

ปัจจุบันอาหารเป็นปัจจัย 4 หรือสินค้าที่คนเมืองต้องจ่าย อาหารสำเร็จรูปที่เรากินกัน เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ อาหารกล่อง เครื่องดื่ม และอื่นๆ ล้วนมีที่มาที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม

ในระบบเกษตรกรรม การให้ปุ๋ยเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่พืช ในเกษตรแผนใหม่จะให้ปุ๋ยเคมีตามธาตุอาหารหลักได้แก่  NPK หรือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

ก่อนเริ่มต้นปลูกผัก ดินเป็นปัจจัยแรกที่ต้องศึกษาเนื่องจากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ดินเป็นวัสดุที่พืชต้องพึ่งพาในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธาตุอาหาร แหล่งน้ำและอากาศ