Home ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

ความรู้เกษตรในเมือง/งานวิจัย

หลายคนสนใจอยากปลูกผัก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ลองลงมือปลูกผักเองมาบ้างแล้ว แต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดี และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร 

คำถามนี้มักคาออกคาใจใครหลายคนที่มีดาดฟ้าทิ้งร้างว่างเปล่ามานาน และเริ่มนึกสนใจที่จะนำมาใช้ปลูกผักแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆเกรงว่าบ้านจะพัง

พื้นที่เมืองส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอาคารและบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ล้วนมาจากปูนซีเมนต์รวมถึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เมือง เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สีทาบ้าน ปูนซีเมนต์ หรือคราบน้ำมัน ล้วนประกอบไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต 

เมื่อพูดถึงการทำเกษตรกรรม โดยมากมักพบในพื้นที่นอกเขตเมืองและเขตชนบท อย่างไรก็ตามความสนใจทำเกษตรในเมือง

การมีสมุนไพรไว้ติดบ้านอาจสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้ปลูกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เพราะสมุนไพรบางชนิดสามารถลดความเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งได้

หน้าฝนอย่างนี้ พืชผักบางชนิดอาจเติบโตงอกงามขึ้นมาเอง เราจะมีวิธีการจัดการดูแลและปลูกผักยิ้มรับฝนอย่างไรดี เพื่อไม่ให้พืชผักเสียหายหรือเป็นโรคร้าย

  • 1
  • 2