Home บทบาทเกษตรในเมือง

บทบาทเกษตรในเมือง

สนับสนุนให้เกิดพื้นที่อาหารในชุมชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทำให้พวกเขาตกงาน ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และการเข้าถึงอาหาร โดยการสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้ลงมือปลูกผัก

เกษตรในเมือง (Urban Agriculture) เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเพื่อตอบโจทย์แนวทาง “เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง” หรือ Transition Town ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ซึ่งสนับสนุนให้มีการสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อรับมือภัยธรรมชาติและความผันผวนทางเศรษฐกิจและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

การเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก ในวันพืชมงคลปีนี้ โครงการ #สวนผักคนเมือง #มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเปิดตัวชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร

–แนวคิดนี้มองเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะหนุนเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในเมือง กล่าวคือ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ประกาศคำสั่งฉุกเฉินให้สวนผักชุมชนทั้งในพื้นที่รัฐและเอกชนสามารถเปิดทำการได้ทันที พร้อมประกาศว่าสวนผักนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอ บทเกริ่นนำ : นิยามความหมาย ความท้าทายของการขับเคลื่อนงานเกษตรในเมืองของไทย และครั้งต่อไปจะชวนทำความเข้าใจบทบาทของเกษตรในเมือง บทที่ 1 : เกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเมือง (Urban Metabolism) แต่ก่อนจะไปถึงบทที่ 1 นั้น โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) อยากจะฉายภาพรวมให้เห็นบทบาทความสำคัญของเกษตรในเมือง ที่ไม่ได้มีเพียงมิติด้านอาหารเพียงอย่างเดียว แต่การทำเกษตรในเมืองยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในหลายมิติอีกด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความเชื่อมโยงภาพกว้างนี้ก่อน ว่าในอีก 6 -7 ครั้งที่เราจะ พูดถึงเรื่อง “เกษตรในเมือง ความสำคัญ ความท้าทาย…

เกริ่นนำ : นิยามความหมาย ความท้าทายของการขับเคลื่อนงานเกษตรในเมืองของไทย การทำเกษตรในเมืองนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนเท่านั้น แต่เกษตรในเมืองยังมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองในอีกหลายมิติ

ยามนี้ แต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 หลากหลายรูปแบบ

การปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติ หรือภาวะไม่ปกติอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้

และแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ “ฟาร์มของคนเมือง ฟาร์มของความสุข” ซึ่งฉันจะพาคุณไปสัมผัสกับความสุขอันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย Beijing farmer’s market