Home บทความ

บทความ

ในบรรดาผู้เข้าร่วมประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้ ต้องยอมรับว่าสวนผักบ้านคุณเพ็ญ วัฒนเกตุ เป็นสวนผักที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คืออยู่บนระเบียงบ้านเล็กๆ

มีโอกาสได้ไปร่วมงานการประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร http://www.asiamuseum.co.th/ http://www.facebook.com/smartgrowththailand/ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการแผ่ขยายของเมืองในทางราบกระจัดกระจายรุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติและเกษตรกรรมที่ดิน

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรในเมือง โดยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

เกษตรในเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกี่ยวข้องกันอย่างไร หากเราร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักผลไม้กินได้ในเมืองจะช่วยโลกได้อย่างไรบ้าง เชิญร่วมค้นหาคำตอบที่นี่ค่ะ

สำหรับทางเลือกในการจัดการน้ำฝนในพื้นที่เมืองที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งก็คือการทำหลังคาสีเขียว ซึ่งมีการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ด้านต่างๆอีกมากมาย

สร้างประโยชน์จากยางรถยนต์เก่าๆที่หลายคนมองว่าไร้ค่า ใครจะรู้ว่านอกจากใช้ปลูกผักแล้ว ล้อยางยังช่วยป้องกันการรบกวนของสัตว์และแก้ปัญหาน้ำท่วม

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นหนึ่งในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ วนเกษตรในเมือง (Urban Agroforestry) ตอนที่ 1 : คุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม was last modified: April 17th, 2019 by p.danpitakkul@gmail.com

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่