Home บทความ

บทความ

แม้ว่าอุทกภัยจะถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายนั้นมากจากการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไร้ทิศทาง

ทราบหรือไม่ค่ะว่าการปลูกผักกินเอง หรือการทำเกษตรในเมืองนั้น ไม่เพียงช่วยทำให้เรามีอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกินเท่านั้น ทว่าการทำเกษตรในเมืองที่เอื้อต่อระบบนิเวศนั้นยังมีประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆซึ่งกำลังเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกเลยทีเดียว

Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในที่เก็บข้อมูลธุรกรรมของสมาชิกภายในระบบ โครงข่ายจะมีลักษณะเป็นใยแมงมุมที่เก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆ เช่น การโอนเงิน การสั่งซื้อสินค้า

สืบเนื่องจากงาน “เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ในเวทีเสวนา “กสิกรรมปริทัศน์” โดยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ คุณเดชา ศิริภัทร 

นอกจากได้ชื่นชมกับความเติบโตงอกงามของพืชผักนานาชนิดในเมืองแล้ว เรายังมีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดนัดเกษตรกร หรือที่เขาเรียกว่า Farmer Market ที่ Kitsilano ด้วย เรียกว่าจากแหล่งผลิตอาหาร

เวลาบอกว่าเราทำโครงการสวนผักคนเมือง ส่งเสริมให้คนในเมืองเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการผลิต นอกจากคำถามว่าในเมืองมีที่ปลูกหรอแล้ว

หลังจากเคยอ่าน และเคยฟังเรื่องราวของนครแวนคูเวอร์มาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความน่าอยู่ของเมือง การเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด

พื้นที่เมืองส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอาคารและบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ล้วนมาจากปูนซีเมนต์รวมถึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เมือง เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สีทาบ้าน ปูนซีเมนต์ หรือคราบน้ำมัน ล้วนประกอบไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต