Home วิธีการปลูก

วิธีการปลูก

คนเมืองบางคนมีที่ไม่มากนัก ทำแปลงปลูกผักแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะทำที่หมักปุ๋ยตรงไหนดี บางคนก็อาจจะกลัวว่ากองหมักปุ๋ยจะดูเลอะเทอะ ดูไม่งามตาเท่าไหร่ ก็เลยไม่ทำ

“หมักดิน” อีกหนึ่งทางเลือกในการปรับปรุงดินที่ซื้อมาเป็นถุงๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการหมักดินฉบับศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสุวรรณภูมิ