Home สวนผักชุมชน

สวนผักชุมชน

ชุมชนขนาด 800 หลังคาเรือนของหมู่บ้านสินสมบูรณ์ กลางย่านพุทธมนฑลสาย 4 แห่งนี้ดูเผินๆ อาจไม่ต่างจากชุมชนเมืองทั่วไป แต่ถ้าก้าวเข้ามามองในรายละเอียดจะพบการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สร้างอาหารที่น่าสนใจทั้งมิติของการเยียวยาปากท้องและการเยียวยาความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้น

ติดตามเซฟติสท์ฟาร์มได้ทาง: เซฟติสท์ ฟาร์ม – SAFETist Farm.คลองเก่าแก่อย่าง ‘คลองบางมด’ นั้น นอกจากเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทั้งมุสลิม จีน ไทย และเป็นพื้นที่น้ำกร่อยที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนักอนุรักษ์ให้ความสำคัญมานาน มุมหนึ่งในแนวคลองบางมดยังเป็นที่ตั้งของสวนผักชุมชน ‘เซฟติสม์ฟาร์ม’ ที่เปลี่ยนพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงสมาชิกในชุมชน กว่านั้นยังมองไกลไปถึงการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อยืนระยะ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน .เซฟติสท์ฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด 2 ไร่เศษ เริ่มต้นโครงการด้วยแนวคิดอยากสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องอาหารและกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน มากกว่านั้น ยังมองถึงการเป็นแหล่งรายได้ที่เพียงพอจะเป็นต้นทุนต่อยอดพัฒนาชีวิตของสมาชิกในเครือข่ายต่อไปด้วย อาทิ การวางแผนจัดการผลผลิตในสวนให้เกิดรายได้เพื่อสะสมเป็นต้นทุนในการซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่การผลิต รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยถาวรให้กับสมาชิกในเครือข่าย .“เป้าหมายของเราคือการทำให้พื้นที่นี้ยืนระยะได้ด้วยตัวเอง และสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก…

ติดตามบ้านสวนอ.พีทได้ทาง Baan Suan Ajarn Pete.ใครจะคิดว่าบนที่ดินริมคลองพระโขนงซึ่งราคาประเมินสูงลิบ ในวันนี้ยังคงมีสวนผสมผสานขนาดเกือบสิบไร่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่…ทั้งกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในอนาคตอันใกล้อีกด้วย และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจของลูกหลานชาวสวนอย่าง อ.พีท รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ที่แม้เส้นทางชีวิตจะไกลจากอาชีพเกษตรกร ทว่าอีกมิติหนึ่งก็ยังเกี่ยวโยงกับวิถีเกษตรอย่างน่าสนใจ

จากบริเวณรกร้างที่กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของคนในชุมชน จนวันนี้กลายเป็นแปลงผักขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่เริ่มออกผลผลิตหล่อเลี้ยงปากท้องของสมาชิกในละแวกใกล้เคียง โดยสวนผักแห่งนี้เริ่มต้นปรับปรุงแปลงกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก่อนต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังนานนับเดือนจนต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงไว้ล้มตายอย่างน่าใจหาย แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้ละความพยายาม ยืนยันจากปากของประธานชุมชนการเคหะฉลองกรุงที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้มานานนับสิบปี ผู้บอกกับเราว่า การพัฒนาชุมชนอย่างการสร้างพื้นที่กลางเพื่อสร้างอาหารนั้น มีปัจจัยความสำเร็จอยู่ตรงการบริหารจัดการ ทั้งการวางหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน รวมถึงการจัดระเบียบทางการเงินให้มีความโปร่งใส และที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังใจจากสมาชิกในชุมชนที่นับเป็นเพื่อนพี่น้องที่รวมลงแรงลงใจมาด้วยกัน

ชุมชนสินทรัพย์มั่นคง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรม  ที่เกิดจากรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนบางสำราญ ที่ถูกไล่รื้อจากพื้นที่ธนารักษ์ จึงรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในปี 2549  มีสมาชิก 107  หลังคาเรือน  ในที่ดินที่สมาชิกรวมกันซื้อที่ 5 ไร่ในนามสหกรณ์  ที่ต้องการ “สร้างบ้านให้มากกว่าคำว่าบ้าน”  และในช่วงวิกฤตโควิด-19 สมาชิกในชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่รุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็นพนักงานโรงงาน  แม่ค้า รับจ้างรายวัน มาตรการปิดเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพของคนในชุมชน ขาดรายได้ แต่ภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้น เพราะสมาชิกยังมีภาระในการชำระค่าที่ดินและค่าบ้าน ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้ทดลองปลูกผักสวนครัวกันกับสมาชิก…

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว…

ผู้หญิงไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความไม่มั่นคงด้านอาหาร แต่ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบด้านอาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวและชุมชนในห่วงโซ่คุณค่าอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การปลูกพืชผลไปจนถึงการนำอาหารมาสู่โต๊ะอาหาร

ในยามวิกฤตที่ผู้คนจำนวนมากมีความกังวลใจด้านสุขภาพกาย & ใจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับสมาชิกในเครือข่ายสวนผักคนเมือง พวกเขายังมีช่วงเวลาของความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสวนผักในชุมชน.ความหวังในชีวิต จากการเฝ้ารอ เฝ้าปลูก เฝ้าดูแล รอคอยผลผลิตในแปลงเติบโตงอกงาม เพื่อเป็นอาหารในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นยาวนานนี้.

สวนผักคนเมืองจัดทัวร์ออนไลน์พาผู้ชมทางบ้านเที่ยวสวนผักของสมาชิกโครงการ 11 โครงการ สมาชิกกลุ่มนี้ พวกเขาไม่ปล่อยให้วิกฤตลดทอนความมั่นคงทางอาหารนานเกินไป เมื่อชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน สร้างการเรียนรู้ ฟื้นฟูทักษะชีวิตในด้านความรู้ เทคนิคการทำเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ สวนผักคนเมือง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ยกขบวนไปทัวร์สวน(ผัก) แบบทิพย์ๆ ในชุมชนตัวอย่างของการลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลง “ความเปราะบาง” นั้น ให้เป็น “ความมั่นคง” เราเลยมารวบรวมไลฟ์สดทั้ง 11 พื้นที่เอาไว้ให้ในลิงก์นี้กันเลยค่ะ … . ทัวร์แรก สวนผักคนชุมชนบูรพา 7…

วันนี้มีโอกาสได้อ่านบทความ จากเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ที่เขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าการเล่นช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตทั้งภายในและภายนอก.“การเรียนรู้ของเด็ก (โดยเฉพาะในเด็กเล็ก)” เท่ากับ “การเล่น”และ “การเล่น” เท่ากับ “การเรียนรู้”เพราะ “การเล่น” เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ. ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงภาพของ เด็กหญิงตัวเล็กๆ เพียงหนึ่งเดียว ท่ามกลางวัยกลางคนและผู้สูงวัยกว่าสิบคนในวันที่เราจัดทัวร์ พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเมือง ทริปที่ 3 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ณ สวนผักบำบัดสีชา อ.ศรีราชา…