Home เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เรื่องเล่านักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

ถึงจะอยู่ตึกแถว และไม่มีที่ดิน แต่หนุ่มสาวกลุ่มโรงงานสมานฉันท์ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้แบ่งทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านในชุมชนให้ได้กินกันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไป