Home รายงานข่าวกิจกรรม

รายงานข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ได้จัดกิจกรรม ”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี”

วันที่ 6 สิงหา นี้ มาร่วมงาน”เปิดบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และ มูลนิธิชีววิถี” พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางอาหาร พร้อมล้อมวงเสวนาและฟังดนตรีชาติพันธุ์

เครือข่ายสวนผักคนเมือง ขอชวนทุกท่านมาร่วมออกเดินทางค้นหาคุณค่า และความหมายของการลุกขึ้นมาเป็นนักปลูก นักปรุงอาหาร นักเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพด้วยตนเอง พบกันที่

วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิสุขภาพไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี