Home Uncategorized

Uncategorized

ชวนปลูกผัก รักชุมชน พ้นโควิด . โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารด้วยเกษตรในเมือง จำนวน 30 โครงการ โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) และสวนผักคนเมือง ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมา จนตอนนี้เวลาล่วงเลยมา 4 เดือนแล้ว หลายโครงการได้ปลูกผัก ผลิตอาหาร มาได้หลายรอบแล้ว . โดยแต่ละพื้นที่นั้นมีผลผลิตที่แตกต่างชนิดกันตามใจปากของคนที่ปลูก ทั้งผักสลัด ผักพื้นบ้าน ผักกินใบ ผักยืนต้น ผักยอดฮิตที่ทุกโครงการปลูกคือ ผักบุ้ง…

.อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา..

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา World Economic Forum ร่วมกับ Thomson Reuters Foundation หรือสำนักข่าว REUTERS ได้เผยแพร่การพัฒนาพื้นที่บ่อทิ้งขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นพื้นที่ผลิตอาหารและปศุสัตว์ให้แก่คนกลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤตโควิด และเป็นที่ต้นแบบในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ที่ควรค่าแก่การศึกษา

ก็ดีตรงที่มีพี่เลี้ยง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง ลงพื้นที่เคยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ติดตามจนชุมชนสามารถสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนได้

การเกิดวิกฤต COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อระบบอาหารในทุกระดับไปทั่วโลก โครงสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ภาครัฐและเอกชน การเผชิญวิกฤตในครั้งนี้ทำเราตระหนักได้ว่าเรากำลังเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทำให้แผนและนโยบายที่วางไว้ต้องหันกันมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมด’ COVID-19 กับการเขย่าระบบอาหารรูปแบบใหม่อย่างมโหราฬ ระบบอาหารรูปแบบใหม่ (modern food system) ที่เราพึ่งพาก่อนวิกฤตโรคระบาดจะเข้ามา ได้เคยถูกยกย่องว่าเป็นระบบอาหารที่­ป้อนอาหารให้แก่พลเมืองโลกไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้อย่างมาก ซึ่งลดการขาดสารอาหารจากร้อยละ 50 ของประชากรโลกในปี 1945 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ในปี 2017 ระบบห่วงโซ่อุปทานได้ถูกออกแบบให้มีการกระจายอาหารอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ด้วยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม อาหารในราคาถูกและสะดวกสบายจากระบบดังกล่าวก็นำมาซึ่งราคาที่ต้องจ่ายจากห่วงโซ่ที่ยาวและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มากับผลทางจริยธรรม การเข้ามาของโควิดส่งผลห่วงโซ่อุปทานของระบบอาหาร (Modern…

มันเป็นวันที่หมอกลงจัดที่ City Slicker Farms เมือง West Oakland  ใน Union Plaza Park แต่เมื่อมองไปที่กล่องทำสวนเขียวชอุ่มอยู่นั้น เราจะเห็นว่ามันอุดมไปด้วยโหระพา สวิสชาร์ด และผักใบเขียวซึ่งมันยากที่จะเชื่อว่าฤดูกาลเพาะปลูกนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ในขณะที่อาสาสมัครกำลังปลูกผักรากสำหรับฤดูหนาวและเก็บมะเขือเทศสีเขียวลูกสุดท้าย และมีผู้สนับสนุนนโยบายทางอาหารบางคนกำลังพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี ๆ ของความเปลี่ยนแปลงในสภาเทศบาลเมือง Oakland การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรอันใหม่ ของ Oakland ทำให้การทำฟาร์มในเมืองนั้นเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นอย่างมาก was last modified: October 6th, 2020…

Prof Yves Cabannes ศาสตราจารย์เกียรติคุณและผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมือง University College London (UCL) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรในเมืองในต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สวนผักคนเมืองเสวนา “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 4 ภาค”

“สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด  “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” “สวนผักคนเมือง” กับแนวความคิด “Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” was last modified: October 24th, 2019 by itsme.tact@gmail.com

  • 1
  • 2