สัมมนาวิชาการเกษตรในเมือง ครั้งที่ 1: เกษตรในเมืองเพื่อเมืองยั่งยืน

อัตราการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และในอนาคตอันใกล้นี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 2.4 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66 ของประชากรโลกในปี 2050 ความกลายเป็นเมือง ที่ทำให้เกิดการรุกเข้าไปในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหาร
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นอีกความท้าทายสำคัญ จากรายงาน “A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific.” เผยแพร่ในปี 2017 ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะนำความเสียหายมาสู่ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ส่งผลกระทบต่อการเติบโตในอนาคต และคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมาสู่ภูมิภาค ทั้งสภาพอากาศ การเกษตร การประมง ความหลากหลายทางชีวภาพทางพื้นดินและทางทะเล ความมั่นคงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค การค้า การพัฒนาเมือง การอพยพเคลื่อนย้าย และการสาธารณสุข สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า ไทยจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมชายฝั่งเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื้นที่ชายฝั่งจะถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 และกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองอันดับที่ 7 ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเมืองที่จมอยู่ใต้บาดาลในอีก 10 – 15 ปีข้างหน้านี้
“เกษตรในเมือง” หรือ Urban Agriculture กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับความท้าทายนี้ เกษตรในเมืองมีบทบาทที่กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในหลายส่วนของโลก โดยมีประชากรประมาณ 800 ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในเมืองทั่วโลก (UNDP 1996; FAO 1999) ซึ่งผลิตได้ถึง 20% ของความต้องการอาหารทั้งหมดของโลก และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามในการเพิ่มความยืดหยุ่นในเมืองในด้านความมั่นคงทางอาหารในเมือง กล่าวคือ
(1) การมีแหล่งอาหารอยู่ (food available) (2) การเข้าถึงอาหาร (food accessibility) (3) การมีอาหารให้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ (food stability) รวมถึง (4) การใช้ประโยชน์ในอาหาร (food utility) ยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับอธิปไตยทางอาหาร (food sovereignty) สิทธิในการเข้าถึงอาหาร (right to food) ของกลุ่มคนจนเมืองและคนชายขอบ (Wittman, Desmarais, and Wiebe, 2010; Pimbert, 2009) รวมถึงสิทธิในการถึงอาหารปลอดภัยหรืออาหารที่เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การบรรเทาความยากจน ถือได้ว่าเป็นอีกกลไกของการลดช่องว่างของความเลื่อมล้ำ
โครงการสวนผักคนเมือง โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงจัดงานสัมมนาวิชาการเกษตรในเมือง ครั้งที่ 1 : “เกษตรในเมืองเพื่อเมืองอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองและความเป็นเมือง มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมถึงนำเสนอตัวอย่างบทเรียนเรื่องเกษตรในเมือง ตลอดจนบทเรียนการออกแบบและวางแผนพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนรูปธรรม งานวิชาการ และการผลักดันเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYESSspsTaebZL_CdTsyd0KfOJmNwC1nziix1td2LUOP89w/viewform

แผนที่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Date

Feb 15 2019

Time

All of the day

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Feb 14 2019 - Feb 15 2019
  • Time: All of the day

Cost

Free

Labels

งานเสวนาสวนผักคนเมือง

Location

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โครงการสวนผักคนเมือง

Organizer

โครงการสวนผักคนเมือง
Phone
089-717-2535
Email
cityfarm2010@hotmail.com
Website
http://www.thaicityfarm.com
QR Code

Leave a Comment