Home พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร

พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร


พื้นที่เปิดบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่…

 

พวกเรากำลังมุ่งมั่นและตั้งใจ จะสร้างและพัฒนาให้เป็น “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” สำหรับเกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจทุกคน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการเพาะปลูก การปรุง การกิน และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศของเมือง เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

 สิ่งที่คุณจะได้จากพื้นที่แห่งนี้…


พื้นที่สาธิตการทำเกษตรในเมือง

นำเสนอสวนผักในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่เมือง นำเสนอนวัตกรรมการปลูกผักในพื้นที่จำกัด การดูแลรักษาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศเมืองและวิถีชีวิตคนเมืองใหญ่ พร้อมกับมีพื้นที่ตัวอย่าง และสาธิตการทำเกษตรแบบยั่งยืนและการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ห้องสมุดรวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

คลังรวบรวมความรู้ประสบการณ์การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการเกษตรและอาหาร ที่เครือข่ายเกษตรทางเลือกสะสมมากว่า 30 ปี โดยมีนำเสนอ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และวีดิทัศน์

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

เรารวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในครัว ทั้งข้าวสารหลากสายพันธุ์ เครื่องปรุงรส อาหารแปรรูป จากกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตทั่วทุกภาค ที่เรา มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ที่สำคัญ จะเป็นเวทีที่ผู้ผลิตได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคเป็นระยะๆด้วย

ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน

แหล่งรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ข้าว ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ไม้ผล ไม้ยืนต้น พันธุ์แท้ ให้ได้เรียนรู้ลักษณะทางพันธุกรรม วิธีการเก็บ การเพาะปลูก รู้จักคุณค่าโภชนาการ คุณค่าทางยา และรวบรวมพืชพันธุ์บางส่วนไว้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจนำไปปลูก

ห้องอบรมเอนกประสงค์ท่ามกลางธรรมชาติ

พื้นที่รองรับสำหรับการจัดอบรมและสัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 40-50 คน พื้นที่ในส่วนนี้เปิดให้บริการแก่องค์กรทั่วไปสามารถมาติดต่อเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดประชุมหรืออบรมสัมมนาตามแต่วาระโอกาส

 หากแต่…

เรายังต้องการแรงสนับสนุนอีกมาก เพื่อทำให้พื้นที่นี้เป็น “จริง”

 

เราจึงอยากชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อโครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
สถานที่ตั้ง: ณ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เพื่อกองทุนสำนักงานใหม่”
เลขที่บัญชี 141-0-37822-5

 


 

{ ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนมา ณ ที่นี้ }