Home Tags Posts tagged with "ปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ"
Tag

ปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ

หัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงาม ก็คือการปรุงดินให้ดี คนเมืองส่วนใหญ่ที่สนใจอยากปลูกผัก มักเริ่มต้นด้วยการไปซื้อดินถุง แล้วก็ไปซื้อเมล็ดมาหว่านลงไปใน ผลก็มักจะออกมาว่าผักไม่โต แคระแกร็น จนทำให้หลายคนถอดใจ