Home Tags Posts tagged with "ปลุกพลังนักปลูกเมือง"
Tag

ปลุกพลังนักปลูกเมือง

จะดีหรือไม่?? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้  อยากชวนคุณมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร ด้วยกัน ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร was last modified: October 19th, 2018 by itsme.tact@gmail.com