Home Tags Posts tagged with "วิทยาศาสตร์เเบบเกอเธ่"
Tag

วิทยาศาสตร์เเบบเกอเธ่

ตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสได้ทำงานสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนปลูกผักในเมือง ประกอบกับมีโอกาสได้ลงมือปลูกผักด้วยตัวเองด้วย ก็พบว่าในวิถีแห่งการปลูกผักนั้น หากเราไม่ยึดติดอยู่เพียงความรู้ในด้านเทคนิค มุ่งหวังแต่จะได้ผลผลิตที่สวยและมากไว้บริโภค แต่เปิดใจเรียนรู้ สังเกต รับฟังธรรมชาติไปด้วย ประสบการณ์ในวิถีการทำสวนนั้น ก็จะมีคุณค่า และนำพาให้เราได้เข้าใจชีวิตในมิติอื่นๆได้มากยิ่งนัก