Home Tags Posts tagged with "เชื่อมโยงกับธรรมชาติ"
Tag

เชื่อมโยงกับธรรมชาติ

ช่วงนี้ แน่นอนว่าการป้องกัน และดูแลตัวเองให้ดี ด้วยความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญ แต่นอกจากเรื่องทางกายแล้ว หลายคนก็คงกำลังเผชิญกับสภาวะทางจิตใจ ที่ทั้งเครียด กังวล สับสน กันไม่น้อย และสิ่งที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยดูแลใจของพวกเราให้ผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างดีก็คือ ธรรมชาติ

ตอนนี้ก็มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า การอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้น มีส่วนช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น ทั้งมีส่วนช่วยลดความดัน ทำให้ความเครียดลดลง ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำให้อารมณ์ดี ลดความวิตกกังวล และรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย

ทุกวันนี้เราพูดกันมากถึงปัญหาสุขภาพ ผู้คนล้มป่วยทั้งทางกาย และทางใจ ปัญหาสังคม ผู้คนเต็มได้ด้วยความรุนแรง แก่งแย่งแข่งขัน ความสัมพันธ์แปลกแยก ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนบริโภคอย่างขาดความตระหนัก ขาดความใส่ใจ ที่จะร่วมกันแก้ไข…….บางทีปัญหาที่เราพูดถึงเหล่านี้ อาจเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ที่สวนบ้านคุณ